Các trận cùng lượt
huean
5
Ngochien Huynh
-5
Sun Nguyen
2
Lệ Quyên
-2
Ván 1: huean -19, ngochien86huynh +9, hoaanhnt2 +1, yen0908214300 +9
Ván 2: huean -1, ngochien86huynh -11, hoaanhnt2 -7, yen0908214300 +19
Ván 3: huean -11, ngochien86huynh +27, hoaanhnt2 -7, yen0908214300 -9
Ván 4: huean +47, ngochien86huynh -23, hoaanhnt2 -5, yen0908214300 -19
Ván 5: huean +6, ngochien86huynh +40, hoaanhnt2 -26, yen0908214300 -20
Ván 6: huean +1, ngochien86huynh +1, hoaanhnt2 -1, yen0908214300 -1
Ván 7: huean -1, ngochien86huynh -1, hoaanhnt2 -1, yen0908214300 +3
Ván 8: huean -3, ngochien86huynh +1, hoaanhnt2 -1, yen0908214300 +3
Ván 9: huean -36, ngochien86huynh -4, hoaanhnt2 +26, yen0908214300 +14
Ván 10: huean -9, ngochien86huynh +3, hoaanhnt2 +17, yen0908214300 -11
Ván 11: huean -1, ngochien86huynh +9, hoaanhnt2 +3, yen0908214300 -11
Ván 12: huean +11, ngochien86huynh -11, hoaanhnt2 +9, yen0908214300 -9
Ván 13: huean -3, ngochien86huynh -1, hoaanhnt2 -5, yen0908214300 +9
Ván 14: huean -9, ngochien86huynh -1, hoaanhnt2 +19, yen0908214300 -9
Ván 15: huean -11, ngochien86huynh +1, hoaanhnt2 +11, yen0908214300 -1
Ván 16: huean +3, ngochien86huynh -1, hoaanhnt2 -1, yen0908214300 -1
Ván 17: huean -3, ngochien86huynh -7, hoaanhnt2 -1, yen0908214300 +11
Ván 18: huean -1, ngochien86huynh +11, hoaanhnt2 -12, yen0908214300 +2
Ván 19: huean -3, ngochien86huynh -9, hoaanhnt2 +1, yen0908214300 +11
Ván 20: huean -3, ngochien86huynh -1, hoaanhnt2 +1, yen0908214300 +3
Ván 21: huean -19, ngochien86huynh +9, hoaanhnt2 -9, yen0908214300 +19
Ván 22: huean -11, ngochien86huynh -1, hoaanhnt2 +11, yen0908214300 +1
Ván 23: huean +3, ngochien86huynh -1, hoaanhnt2 +1, yen0908214300 -3
Ván 24: huean +36, ngochien86huynh -14, hoaanhnt2 -10, yen0908214300 -12
Ván 25: huean +11, ngochien86huynh -1, hoaanhnt2 +17, yen0908214300 -27
Ván 26: huean +9, ngochien86huynh -3, hoaanhnt2 -3, yen0908214300 -3
Ván 27: huean +9, ngochien86huynh -1, hoaanhnt2 -19, yen0908214300 +11
Ván 28: huean -1, ngochien86huynh -1, hoaanhnt2 +1, yen0908214300 +1
Ván 29: huean -5, ngochien86huynh -23, hoaanhnt2 -1, yen0908214300 +29
Ván 30: huean +19, ngochien86huynh -1, hoaanhnt2 -7, yen0908214300 -11
Xếp hạng:
+ 1. huean: +5 cược
+ 2. hoaanhnt2: +2 cược
+ 3. yen0908214300: -2 cược
+ 4. ngochien86huynh: -5 cược