Các trận cùng lượt
Sun Nguyen
11
Khucnhackhongloi
0
MâmLàoCkảKó
-8
Hạ Tím
-3
Ván 1: hoaanhnt2 +1, ngochien86huynh -1, nguyen_thanh_khuyen -1, ha_tim +1
Ván 2: hoaanhnt2 +13, ngochien86huynh -3, nguyen_thanh_khuyen -3, ha_tim -7
Ván 3: hoaanhnt2 -19, ngochien86huynh +3, nguyen_thanh_khuyen +7, ha_tim +9
Ván 4: hoaanhnt2 -4, ngochien86huynh +6, nguyen_thanh_khuyen -14, ha_tim +12
Ván 5: hoaanhnt2 +1, ngochien86huynh -11, nguyen_thanh_khuyen -1, ha_tim +11
Ván 6: hoaanhnt2 +10, ngochien86huynh +4, nguyen_thanh_khuyen -6, ha_tim -8
Ván 7: hoaanhnt2 -3, ngochien86huynh -9, nguyen_thanh_khuyen +19, ha_tim -7
Ván 8: hoaanhnt2 -2, ngochien86huynh +6, nguyen_thanh_khuyen +10, ha_tim -14
Ván 9: hoaanhnt2 -17, ngochien86huynh +11, nguyen_thanh_khuyen -3, ha_tim +9
Ván 10: hoaanhnt2 -9, ngochien86huynh -11, nguyen_thanh_khuyen +19, ha_tim +1
Ván 11: hoaanhnt2 +1, ngochien86huynh -11, nguyen_thanh_khuyen +1, ha_tim +9
Ván 12: hoaanhnt2 +13, ngochien86huynh -3, nguyen_thanh_khuyen -3, ha_tim -7
Ván 13: hoaanhnt2 -1, ngochien86huynh -9, nguyen_thanh_khuyen -9, ha_tim +19
Ván 14: hoaanhnt2 -9, ngochien86huynh +11, nguyen_thanh_khuyen -1, ha_tim -1
Ván 15: hoaanhnt2 +72, ngochien86huynh -34, nguyen_thanh_khuyen -14, ha_tim -24
Ván 16: hoaanhnt2 +1, ngochien86huynh -1, nguyen_thanh_khuyen +11, ha_tim -11
Ván 17: hoaanhnt2 +11, ngochien86huynh -1, nguyen_thanh_khuyen -9, ha_tim -1
Ván 18: hoaanhnt2 -4, ngochien86huynh +1, nguyen_thanh_khuyen +1, ha_tim +2
Ván 19: hoaanhnt2 -6, ngochien86huynh +10, nguyen_thanh_khuyen -2, ha_tim -2
Ván 20: hoaanhnt2 +7, ngochien86huynh +19, nguyen_thanh_khuyen +1, ha_tim -27
Ván 21: hoaanhnt2 -5, ngochien86huynh +13, nguyen_thanh_khuyen -15, ha_tim +7
Ván 22: hoaanhnt2 -7, ngochien86huynh -19, nguyen_thanh_khuyen +7, ha_tim +19
Ván 23: hoaanhnt2 +3, ngochien86huynh +1, nguyen_thanh_khuyen -3, ha_tim -1
Ván 24: hoaanhnt2 -4, ngochien86huynh +8, nguyen_thanh_khuyen +10, ha_tim -14
Ván 25: hoaanhnt2 -4, ngochien86huynh +26, nguyen_thanh_khuyen -16, ha_tim -6
Ván 26: hoaanhnt2 +1, ngochien86huynh -11, nguyen_thanh_khuyen +3, ha_tim +7
Ván 27: hoaanhnt2 -9, ngochien86huynh -11, nguyen_thanh_khuyen +17, ha_tim +3
Ván 28: hoaanhnt2 -1, ngochien86huynh -1, nguyen_thanh_khuyen -9, ha_tim +11
Ván 29: hoaanhnt2 +1, ngochien86huynh -9, nguyen_thanh_khuyen -3, ha_tim +11
Ván 30: hoaanhnt2 -20, ngochien86huynh +26, nguyen_thanh_khuyen -2, ha_tim -4
Xếp hạng:
+ 1. hoaanhnt2: +11 cược
+ 2. ngochien86huynh: +0 cược
+ 3. ha_tim: -3 cược
+ 4. nguyen_thanh_khuyen: -8 cược