Các trận cùng lượt
hun_lee
-68
Danhbai Danhbai
68
newstar87 đánh trước ván 1
Ván 1: newstar87 -2, medanhbailam +2
Ván 2: newstar87 +9, medanhbailam -9
Ván 3: newstar87 +26, medanhbailam -26
Ván 4: newstar87 +11, medanhbailam -11
Ván 5: newstar87 -10, medanhbailam +10
Ván 6: newstar87 +10, medanhbailam -10
Ván 7: newstar87 +1, medanhbailam -1
Ván 8: newstar87 +26, medanhbailam -26
Ván 9: newstar87 -10, medanhbailam +10
Ván 10: newstar87 -7, medanhbailam +7
Ván 11: newstar87 +5, medanhbailam -5
Ván 12: newstar87 +10, medanhbailam -10
Ván 13: newstar87 -26, medanhbailam +26
Ván 14: newstar87 -26, medanhbailam +26
Ván 15: newstar87 +7, medanhbailam -7
Ván 16: newstar87 -17, medanhbailam +17
Ván 17: newstar87 -38, medanhbailam +38
Ván 18: newstar87 -7, medanhbailam +7
Ván 19: newstar87 -6, medanhbailam +6
Ván 20: newstar87 -2, medanhbailam +2
Ván 21: newstar87 +6, medanhbailam -6
Ván 22: newstar87 -5, medanhbailam +5
Ván 23: newstar87 +4, medanhbailam -4
Ván 24: newstar87 -8, medanhbailam +8
Ván 25: newstar87 -5, medanhbailam +5
Ván 26: newstar87 -15, medanhbailam +15
Ván 27: newstar87 +5, medanhbailam -5
Ván 28: newstar87 +2, medanhbailam -2
Ván 29: newstar87 +1, medanhbailam -1
Ván 30: newstar87 -7, medanhbailam +7
Xếp hạng:
+ 1. medanhbailam: +68 cược
+ 2. newstar87: -68 cược, đánh trước ván 1