Các trận cùng lượt
Tôny Minh Cầu
19
minh cau phan
-19
minhcaupy91 đánh trước ván 1
Ván 1: linhcau.kho +8, minhcaupy91 -8
Ván 2: linhcau.kho +2, minhcaupy91 -2
Ván 3: linhcau.kho +7, minhcaupy91 -7
Ván 4: linhcau.kho +4, minhcaupy91 -4
Ván 5: linhcau.kho -6, minhcaupy91 +6
Ván 6: linhcau.kho -15, minhcaupy91 +15
Ván 7: linhcau.kho -14, minhcaupy91 +14
Ván 8: linhcau.kho +1, minhcaupy91 -1
Ván 9: linhcau.kho +17, minhcaupy91 -17
Ván 10: linhcau.kho +7, minhcaupy91 -7
Ván 11: linhcau.kho +10, minhcaupy91 -10
Ván 12: linhcau.kho -1, minhcaupy91 +1
Ván 13: linhcau.kho -1, minhcaupy91 +1
Ván 14: linhcau.kho +26, minhcaupy91 -26
Ván 15: linhcau.kho -6, minhcaupy91 +6
Ván 16: linhcau.kho -9, minhcaupy91 +9
Ván 17: linhcau.kho -13, minhcaupy91 +13
Ván 18: linhcau.kho -28, minhcaupy91 +28
Ván 19: linhcau.kho -11, minhcaupy91 +11
Ván 20: linhcau.kho -26, minhcaupy91 +26
Ván 21: linhcau.kho -23, minhcaupy91 +23
Ván 22: linhcau.kho +1, minhcaupy91 -1
Ván 23: linhcau.kho -7, minhcaupy91 +7
Ván 24: linhcau.kho +1, minhcaupy91 -1
Ván 25: linhcau.kho +10, minhcaupy91 -10
Ván 26: linhcau.kho +16, minhcaupy91 -16
Ván 27: linhcau.kho +32, minhcaupy91 -32
Ván 28: linhcau.kho +8, minhcaupy91 -8
Ván 29: linhcau.kho +26, minhcaupy91 -26
Ván 30: linhcau.kho +3, minhcaupy91 -3
Xếp hạng:
+ 1. linhcau.kho: +19 cược
+ 2. minhcaupy91: -19 cược, đánh trước ván 1