Các trận cùng lượt
tjm
-166
Dũng con gia lâm
166
banglangtjm.banglang đánh trước ván 1
Ván 1: banglangtjm.banglang +17, red.star -17
Ván 2: banglangtjm.banglang -7, red.star +7
Ván 3: banglangtjm.banglang -11, red.star +11
Ván 4: banglangtjm.banglang +4, red.star -4
Ván 5: banglangtjm.banglang -1, red.star +1
Ván 6: banglangtjm.banglang +3, red.star -3
Ván 7: banglangtjm.banglang -9, red.star +9
Ván 8: banglangtjm.banglang -26, red.star +26
Ván 9: banglangtjm.banglang +9, red.star -9
Ván 10: banglangtjm.banglang -1, red.star +1
Ván 11: banglangtjm.banglang -3, red.star +3
Ván 12: banglangtjm.banglang -9, red.star +9
Ván 13: banglangtjm.banglang -11, red.star +11
Ván 14: banglangtjm.banglang -4, red.star +4
Ván 15: banglangtjm.banglang -5, red.star +5
Ván 16: banglangtjm.banglang +1, red.star -1
Ván 17: banglangtjm.banglang -10, red.star +10
Ván 18: banglangtjm.banglang -26, red.star +26
Ván 19: banglangtjm.banglang +1, red.star -1
Ván 20: banglangtjm.banglang +10, red.star -10
Ván 21: banglangtjm.banglang -26, red.star +26
Ván 22: banglangtjm.banglang -1, red.star +1
Ván 23: banglangtjm.banglang -26, red.star +26
Ván 24: banglangtjm.banglang -11, red.star +11
Ván 25: banglangtjm.banglang +4, red.star -4
Ván 26: banglangtjm.banglang -1, red.star +1
Ván 27: banglangtjm.banglang -13, red.star +13
Ván 28: banglangtjm.banglang -30, red.star +30
Ván 29: banglangtjm.banglang +18, red.star -18
Ván 30: banglangtjm.banglang -2, red.star +2
Xếp hạng:
+ 1. red.star: +166 cược
+ 2. banglangtjm.banglang: -166 cược, đánh trước ván 1