Các trận cùng lượt
huean
-49
Tienxu Trần
-94
Rùa Sen Vàng
-25
Triệu Vân
168
hun_lee đánh trước ván 1
Ván 1: huean +4, rua_sen_vang -2, tienxu.tran -4, hun_lee +2
Ván 2: huean -1, rua_sen_vang +11, tienxu.tran -4, hun_lee -6
Ván 3: huean -9, rua_sen_vang -8, tienxu.tran +28, hun_lee -11
Ván 4: huean -26, rua_sen_vang -26, tienxu.tran -26, hun_lee +78
Ván 5: huean -12, rua_sen_vang +39, tienxu.tran -16, hun_lee -11
Ván 6: huean -4, rua_sen_vang -4, tienxu.tran -9, hun_lee +17
Ván 7: huean -9, rua_sen_vang -10, tienxu.tran -10, hun_lee +29
Ván 8: huean -11, rua_sen_vang +2, tienxu.tran +14, hun_lee -5
Ván 9: huean -12, rua_sen_vang +34, tienxu.tran -15, hun_lee -7
Ván 10: huean +11, rua_sen_vang -3, tienxu.tran -4, hun_lee -4
Ván 11: huean -11, rua_sen_vang +7, tienxu.tran +10, hun_lee -6
Ván 12: huean -9, rua_sen_vang +23, tienxu.tran -6, hun_lee -8
Ván 13: huean -10, rua_sen_vang +5, tienxu.tran -16, hun_lee +21
Ván 14: huean -26, rua_sen_vang -26, tienxu.tran +78, hun_lee -26
Ván 15: huean +35, rua_sen_vang -12, tienxu.tran -18, hun_lee -5
Ván 16: huean -1, rua_sen_vang +17, tienxu.tran -8, hun_lee -8
Ván 17: huean -8, rua_sen_vang -12, tienxu.tran -7, hun_lee +27
Ván 18: huean -12, rua_sen_vang -30, tienxu.tran -12, hun_lee +54
Ván 19: huean +4, rua_sen_vang -11, tienxu.tran -9, hun_lee +16
Ván 20: huean -3, rua_sen_vang -2, tienxu.tran -5, hun_lee +10
Ván 21: huean -9, rua_sen_vang -28, tienxu.tran -34, hun_lee +71
Ván 22: huean -1, rua_sen_vang -11, tienxu.tran +2, hun_lee +10
Ván 23: huean +33, rua_sen_vang -11, tienxu.tran -16, hun_lee -6
Ván 24: huean +31, rua_sen_vang -5, tienxu.tran -10, hun_lee -16
Ván 25: huean -1, rua_sen_vang +22, tienxu.tran +7, hun_lee -28
Ván 26: huean -3, rua_sen_vang +8, tienxu.tran -4, hun_lee -1
Ván 27: huean -11, rua_sen_vang +28, tienxu.tran -8, hun_lee -9
Ván 28: huean +17, rua_sen_vang -2, tienxu.tran -10, hun_lee -5
Ván 29: huean -5, rua_sen_vang -5, tienxu.tran +14, hun_lee -4
Ván 30: huean +10, rua_sen_vang -13, tienxu.tran +4, hun_lee -1
Xếp hạng:
+ 1. hun_lee: +168 cược, đánh trước ván 1
+ 2. rua_sen_vang: -25 cược
+ 3. huean: -49 cược
+ 4. tienxu.tran: -94 cược