Các trận cùng lượt
Vutiennam
26
Sat sat sat
-58
Ván 1: kiencd3nuce -18, vutiennam -20, pi +40, hun_lee -2
Ván 2: kiencd3nuce +11, vutiennam +1, pi -11, hun_lee -1
Ván 3: kiencd3nuce -2, vutiennam -20, pi -18, hun_lee +40
Ván 4: kiencd3nuce +1, vutiennam -1, pi -11, hun_lee +11
Ván 5: kiencd3nuce +1, vutiennam -1, pi +9, hun_lee -9
Ván 6: kiencd3nuce +17, vutiennam +11, pi -1, hun_lee -27
Ván 7: kiencd3nuce -3, vutiennam -9, pi +9, hun_lee +3
Ván 8: kiencd3nuce +8, vutiennam -14, pi +24, hun_lee -18
Ván 9: kiencd3nuce +7, vutiennam -19, pi -7, hun_lee +19
Ván 10: kiencd3nuce +19, vutiennam -9, pi -7, hun_lee -3
Ván 11: kiencd3nuce -1, vutiennam +1, pi +3, hun_lee -3
Ván 12: kiencd3nuce -6, vutiennam +12, pi -4, hun_lee -2
Ván 13: kiencd3nuce +16, vutiennam +16, pi -22, hun_lee -10
Ván 14: kiencd3nuce +7, vutiennam +6, pi -7, hun_lee -6
Ván 15: kiencd3nuce -1, vutiennam -1, pi +1, hun_lee +1
Ván 16: kiencd3nuce +5, vutiennam +9, pi -1, hun_lee -13
Ván 17: kiencd3nuce -18, vutiennam +40, pi -20, hun_lee -2
Ván 18: kiencd3nuce -9, vutiennam +19, pi -19, hun_lee +9
Ván 19: kiencd3nuce +1, vutiennam -3, pi +3, hun_lee -1
Ván 20: kiencd3nuce -11, vutiennam +2, pi +1, hun_lee +8
Ván 21: kiencd3nuce +9, vutiennam -1, pi +11, hun_lee -19
Ván 22: kiencd3nuce +19, vutiennam -9, pi +1, hun_lee -11
Ván 23: kiencd3nuce -1, vutiennam +1, pi +3, hun_lee -3
Ván 24: kiencd3nuce +3, vutiennam -1, pi -1, hun_lee -1
Ván 25: kiencd3nuce +19, vutiennam +9, pi -17, hun_lee -11
Ván 26: kiencd3nuce +1, vutiennam -1, pi -1, hun_lee +1
Ván 27: kiencd3nuce +3, vutiennam -1, pi -1, hun_lee -1
Ván 28: kiencd3nuce +3, vutiennam +9, pi -3, hun_lee -9
Ván 29: kiencd3nuce +1, vutiennam -1, pi +1, hun_lee -1
Ván 30: kiencd3nuce -2, vutiennam +1, pi -2, hun_lee +3
Xếp hạng:
+ 1. Trung Kiên: +79 cược
+ 2. Vutiennam: +26 cược
+ 3. PI: -47 cược
+ 4. hun_lee: -58 cược