Các trận cùng lượt
giaitrihot
58
Tuc Tran
-58
giaitrihot đánh trước ván 1
Ván 1: giaitrihot +16, tuc_tran_3 -16
Ván 2: giaitrihot -11, tuc_tran_3 +11
Ván 3: giaitrihot +10, tuc_tran_3 -10
Ván 4: giaitrihot -15, tuc_tran_3 +15
Ván 5: giaitrihot +4, tuc_tran_3 -4
Ván 6: giaitrihot +34, tuc_tran_3 -34
Ván 7: giaitrihot +4, tuc_tran_3 -4
Ván 8: giaitrihot -28, tuc_tran_3 +28
Ván 9: giaitrihot +3, tuc_tran_3 -3
Ván 10: giaitrihot -7, tuc_tran_3 +7
Ván 11: giaitrihot +2, tuc_tran_3 -2
Ván 12: giaitrihot +26, tuc_tran_3 -26
Ván 13: giaitrihot +8, tuc_tran_3 -8
Ván 14: giaitrihot -26, tuc_tran_3 +26
Ván 15: giaitrihot +1, tuc_tran_3 -1
Ván 16: giaitrihot +26, tuc_tran_3 -26
Ván 17: giaitrihot +2, tuc_tran_3 -2
Ván 18: giaitrihot -5, tuc_tran_3 +5
Ván 19: giaitrihot -17, tuc_tran_3 +17
Ván 20: giaitrihot -15, tuc_tran_3 +15
Ván 21: giaitrihot -6, tuc_tran_3 +6
Ván 22: giaitrihot -1, tuc_tran_3 +1
Ván 23: giaitrihot -32, tuc_tran_3 +32
Ván 24: giaitrihot +26, tuc_tran_3 -26
Ván 25: giaitrihot +2, tuc_tran_3 -2
Ván 26: giaitrihot +12, tuc_tran_3 -12
Ván 27: giaitrihot +26, tuc_tran_3 -26
Ván 28: giaitrihot +2, tuc_tran_3 -2
Ván 29: giaitrihot +6, tuc_tran_3 -6
Ván 30: giaitrihot +11, tuc_tran_3 -11
Xếp hạng:
+ 1. giaitrihot: +58 cược, đánh trước ván 1
+ 2. Tuc Tran: -58 cược