Các trận cùng lượt
Pkương Tkảo
0
Phan Ngọc Phương Thanh
2
Ván 1: Phan Ngọc Phương Thanh thắng trong 68 nước
Ván 2: Phan Ngọc Phương Thanh thắng trong 6 nước
Kết quả: Phan Ngọc Phương Thanh thắng