Các trận cùng lượt
Tran Anhhung
27
Sun Nguyen
90
Hoa Hồnggai
-101
Gamevh.net
-16
Ván 1: anhhungvh1985 +3, hoaanhnt2 +9, thieuhuyentrang6808_1 -1, travjnh -11
Ván 2: anhhungvh1985 -1, hoaanhnt2 -1, thieuhuyentrang6808_1 +3, travjnh -1
Ván 3: anhhungvh1985 +11, hoaanhnt2 +17, thieuhuyentrang6808_1 -11, travjnh -17
Ván 4: anhhungvh1985 +11, hoaanhnt2 -3, thieuhuyentrang6808_1 -1, travjnh -7
Ván 5: anhhungvh1985 +19, hoaanhnt2 -9, thieuhuyentrang6808_1 +1, travjnh -11
Ván 6: anhhungvh1985 -11, hoaanhnt2 +9, thieuhuyentrang6808_1 +3, travjnh -1
Ván 7: anhhungvh1985 -1, hoaanhnt2 +1, thieuhuyentrang6808_1 +1, travjnh -1
Ván 8: anhhungvh1985 -11, hoaanhnt2 -7, thieuhuyentrang6808_1 -36, travjnh +54
Ván 9: anhhungvh1985 -9, hoaanhnt2 +1, thieuhuyentrang6808_1 -11, travjnh +19
Ván 10: anhhungvh1985 -28, hoaanhnt2 -2, thieuhuyentrang6808_1 +26, travjnh +4
Ván 11: anhhungvh1985 -19, hoaanhnt2 +1, thieuhuyentrang6808_1 -9, travjnh +27
Ván 12: anhhungvh1985 -11, hoaanhnt2 +27, thieuhuyentrang6808_1 -9, travjnh -7
Ván 13: anhhungvh1985 -3, hoaanhnt2 -3, thieuhuyentrang6808_1 +9, travjnh -3
Ván 14: anhhungvh1985 +9, hoaanhnt2 +1, thieuhuyentrang6808_1 -9, travjnh -1
Ván 15: anhhungvh1985 -9, hoaanhnt2 -1, thieuhuyentrang6808_1 -1, travjnh +11
Ván 16: anhhungvh1985 +40, hoaanhnt2 +6, thieuhuyentrang6808_1 -36, travjnh -10
Ván 17: anhhungvh1985 +3, hoaanhnt2 -1, thieuhuyentrang6808_1 +9, travjnh -11
Ván 18: anhhungvh1985 -1, hoaanhnt2 +19, thieuhuyentrang6808_1 -11, travjnh -7
Ván 19: anhhungvh1985 +32, hoaanhnt2 -21, thieuhuyentrang6808_1 -23, travjnh +12
Ván 20: anhhungvh1985 +9, hoaanhnt2 +3, thieuhuyentrang6808_1 -19, travjnh +7
Ván 21: anhhungvh1985 -7, hoaanhnt2 +11, thieuhuyentrang6808_1 -3, travjnh -1
Ván 22: anhhungvh1985 +3, hoaanhnt2 +1, thieuhuyentrang6808_1 -1, travjnh -3
Ván 23: anhhungvh1985 -6, hoaanhnt2 +12, thieuhuyentrang6808_1 -4, travjnh -2
Ván 24: anhhungvh1985 +7, hoaanhnt2 +9, thieuhuyentrang6808_1 -19, travjnh +3
Ván 25: anhhungvh1985 +7, hoaanhnt2 +3, thieuhuyentrang6808_1 +1, travjnh -11
Ván 26: anhhungvh1985 -5, hoaanhnt2 -1, thieuhuyentrang6808_1 +9, travjnh -3
Ván 27: anhhungvh1985 -4, hoaanhnt2 +14, thieuhuyentrang6808_1 +26, travjnh -36
Ván 28: anhhungvh1985 -1, hoaanhnt2 -1, thieuhuyentrang6808_1 +11, travjnh -9
Ván 29: anhhungvh1985 -1, hoaanhnt2 -3, thieuhuyentrang6808_1 +3, travjnh +1
Ván 30: anhhungvh1985 +1, hoaanhnt2 -1, thieuhuyentrang6808_1 +1, travjnh -1
Xếp hạng:
+ 1. hoaanhnt2: +90 cược
+ 2. anhhungvh1985: +27 cược
+ 3. travjnh: -16 cược
+ 4. thieuhuyentrang6808_1: -101 cược