Các trận cùng lượt
Thanhtamnguyen Nguyen
-24
Danhbai Danhbai
-40
Ngáo thị vãi Luyện
53
lê minh chúc
11
Ván 1: thanhtamnguyen_nguyen.1 +19, medanhbailam -3, nguyen_thanh_khuyen +1, timbanglangj -17
Ván 2: thanhtamnguyen_nguyen.1 +1, medanhbailam +1, nguyen_thanh_khuyen -1, timbanglangj -1
Ván 3: thanhtamnguyen_nguyen.1 -5, medanhbailam -31, nguyen_thanh_khuyen -11, timbanglangj +47
Ván 4: thanhtamnguyen_nguyen.1 -5, medanhbailam -3, nguyen_thanh_khuyen -3, timbanglangj +11
Ván 5: thanhtamnguyen_nguyen.1 -4, medanhbailam +26, nguyen_thanh_khuyen -4, timbanglangj -18
Ván 6: thanhtamnguyen_nguyen.1 -3, medanhbailam -7, nguyen_thanh_khuyen +11, timbanglangj -1
Ván 7: thanhtamnguyen_nguyen.1 +19, medanhbailam -20, nguyen_thanh_khuyen -1, timbanglangj +2
Ván 8: thanhtamnguyen_nguyen.1 +1, medanhbailam -11, nguyen_thanh_khuyen +3, timbanglangj +7
Ván 9: thanhtamnguyen_nguyen.1 -3, medanhbailam -3, nguyen_thanh_khuyen +9, timbanglangj -3
Ván 10: thanhtamnguyen_nguyen.1 +1, medanhbailam -1, nguyen_thanh_khuyen +11, timbanglangj -11
Ván 11: thanhtamnguyen_nguyen.1 -19, medanhbailam +1, nguyen_thanh_khuyen +9, timbanglangj +9
Ván 12: thanhtamnguyen_nguyen.1 0, medanhbailam -11, nguyen_thanh_khuyen +3, timbanglangj +8
Ván 13: thanhtamnguyen_nguyen.1 +11, medanhbailam -1, nguyen_thanh_khuyen +1, timbanglangj -11
Ván 14: thanhtamnguyen_nguyen.1 +1, medanhbailam -19, nguyen_thanh_khuyen +9, timbanglangj +9
Ván 15: thanhtamnguyen_nguyen.1 -5, medanhbailam +21, nguyen_thanh_khuyen -25, timbanglangj +9
Ván 16: thanhtamnguyen_nguyen.1 -19, medanhbailam +11, nguyen_thanh_khuyen +9, timbanglangj -1
Ván 17: thanhtamnguyen_nguyen.1 -3, medanhbailam -1, nguyen_thanh_khuyen +3, timbanglangj +1
Ván 18: thanhtamnguyen_nguyen.1 +3, medanhbailam -9, nguyen_thanh_khuyen +9, timbanglangj -3
Ván 19: thanhtamnguyen_nguyen.1 -19, medanhbailam +1, nguyen_thanh_khuyen +11, timbanglangj +7
Ván 20: thanhtamnguyen_nguyen.1 -3, medanhbailam -3, nguyen_thanh_khuyen -3, timbanglangj +9
Ván 21: thanhtamnguyen_nguyen.1 -1, medanhbailam +1, nguyen_thanh_khuyen +3, timbanglangj -3
Ván 22: thanhtamnguyen_nguyen.1 +1, medanhbailam +3, nguyen_thanh_khuyen -1, timbanglangj -3
Ván 23: thanhtamnguyen_nguyen.1 +1, medanhbailam +1, nguyen_thanh_khuyen -3, timbanglangj +1
Ván 24: thanhtamnguyen_nguyen.1 -3, medanhbailam -7, nguyen_thanh_khuyen +19, timbanglangj -9
Ván 25: thanhtamnguyen_nguyen.1 -3, medanhbailam +9, nguyen_thanh_khuyen -3, timbanglangj -3
Ván 26: thanhtamnguyen_nguyen.1 +3, medanhbailam +1, nguyen_thanh_khuyen -1, timbanglangj -3
Ván 27: thanhtamnguyen_nguyen.1 +26, medanhbailam +6, nguyen_thanh_khuyen -4, timbanglangj -28
Ván 28: thanhtamnguyen_nguyen.1 +1, medanhbailam -1, nguyen_thanh_khuyen +3, timbanglangj -3
Ván 29: thanhtamnguyen_nguyen.1 -6, medanhbailam +8, nguyen_thanh_khuyen -12, timbanglangj +10
Ván 30: thanhtamnguyen_nguyen.1 -11, medanhbailam +1, nguyen_thanh_khuyen +11, timbanglangj -1
Xếp hạng:
+ 1. nguyen_thanh_khuyen: +53 cược
+ 2. timbanglangj: +11 cược
+ 3. thanhtamnguyen_nguyen.1: -24 cược
+ 4. medanhbailam: -40 cược