Các trận cùng lượt
Nguyen Anh Vu
-24
Đàm Đức Cường
24
ngay_mai_tuoi_sang203 đánh trước ván 1
Ván 1: ngay_mai_tuoi_sang203 -6, damduccuongcnk33 +6
Ván 2: ngay_mai_tuoi_sang203 -10, damduccuongcnk33 +10
Ván 3: ngay_mai_tuoi_sang203 +19, damduccuongcnk33 -19
Ván 4: ngay_mai_tuoi_sang203 +26, damduccuongcnk33 -26
Ván 5: ngay_mai_tuoi_sang203 +11, damduccuongcnk33 -11
Ván 6: ngay_mai_tuoi_sang203 -4, damduccuongcnk33 +4
Ván 7: ngay_mai_tuoi_sang203 +2, damduccuongcnk33 -2
Ván 8: ngay_mai_tuoi_sang203 +32, damduccuongcnk33 -32
Ván 9: ngay_mai_tuoi_sang203 +9, damduccuongcnk33 -9
Ván 10: ngay_mai_tuoi_sang203 -13, damduccuongcnk33 +13
Ván 11: ngay_mai_tuoi_sang203 -6, damduccuongcnk33 +6
Ván 12: ngay_mai_tuoi_sang203 -3, damduccuongcnk33 +3
Ván 13: ngay_mai_tuoi_sang203 -9, damduccuongcnk33 +9
Ván 14: ngay_mai_tuoi_sang203 +2, damduccuongcnk33 -2
Ván 15: ngay_mai_tuoi_sang203 -6, damduccuongcnk33 +6
Ván 16: ngay_mai_tuoi_sang203 -11, damduccuongcnk33 +11
Ván 17: ngay_mai_tuoi_sang203 -2, damduccuongcnk33 +2
Ván 18: ngay_mai_tuoi_sang203 -19, damduccuongcnk33 +19
Ván 19: ngay_mai_tuoi_sang203 -19, damduccuongcnk33 +19
Ván 20: ngay_mai_tuoi_sang203 +3, damduccuongcnk33 -3
Ván 21: ngay_mai_tuoi_sang203 -10, damduccuongcnk33 +10
Ván 22: ngay_mai_tuoi_sang203 -6, damduccuongcnk33 +6
Ván 23: ngay_mai_tuoi_sang203 +10, damduccuongcnk33 -10
Ván 24: ngay_mai_tuoi_sang203 +9, damduccuongcnk33 -9
Ván 25: ngay_mai_tuoi_sang203 +4, damduccuongcnk33 -4
Ván 26: ngay_mai_tuoi_sang203 +10, damduccuongcnk33 -10
Ván 27: ngay_mai_tuoi_sang203 -9, damduccuongcnk33 +9
Ván 28: ngay_mai_tuoi_sang203 -17, damduccuongcnk33 +17
Ván 29: ngay_mai_tuoi_sang203 -1, damduccuongcnk33 +1
Ván 30: ngay_mai_tuoi_sang203 -10, damduccuongcnk33 +10
Xếp hạng:
+ 1. damduccuongcnk33: +24 cược
+ 2. ngay_mai_tuoi_sang203: -24 cược, đánh trước ván 1