Các trận cùng lượt
Nguyen Anh Vu
105
Ngáo thị vãi Luyện
97
Thienkhai Pham
-84
tjm
-118
Ván 1: ngay_mai_tuoi_sang203 +11, nguyen_thanh_khuyen +9, thienkhaipham.271318953 -9, banglangtjm.banglang -11
Ván 2: ngay_mai_tuoi_sang203 +9, nguyen_thanh_khuyen +9, thienkhaipham.271318953 +9, banglangtjm.banglang -27
Ván 3: ngay_mai_tuoi_sang203 +3, nguyen_thanh_khuyen +17, thienkhaipham.271318953 -19, banglangtjm.banglang -1
Ván 4: ngay_mai_tuoi_sang203 -9, nguyen_thanh_khuyen -11, thienkhaipham.271318953 +1, banglangtjm.banglang +19
Ván 5: ngay_mai_tuoi_sang203 +1, nguyen_thanh_khuyen -1, thienkhaipham.271318953 +11, banglangtjm.banglang -11
Ván 6: ngay_mai_tuoi_sang203 +7, nguyen_thanh_khuyen +1, thienkhaipham.271318953 +3, banglangtjm.banglang -11
Ván 7: ngay_mai_tuoi_sang203 -11, nguyen_thanh_khuyen -9, thienkhaipham.271318953 +11, banglangtjm.banglang +9
Ván 8: ngay_mai_tuoi_sang203 +11, nguyen_thanh_khuyen +7, thienkhaipham.271318953 -27, banglangtjm.banglang +9
Ván 9: ngay_mai_tuoi_sang203 -9, nguyen_thanh_khuyen +19, thienkhaipham.271318953 -3, banglangtjm.banglang -7
Ván 10: ngay_mai_tuoi_sang203 -19, nguyen_thanh_khuyen +11, thienkhaipham.271318953 +9, banglangtjm.banglang -1
Ván 11: ngay_mai_tuoi_sang203 +26, nguyen_thanh_khuyen +6, thienkhaipham.271318953 -18, banglangtjm.banglang -14
Ván 12: ngay_mai_tuoi_sang203 +9, nguyen_thanh_khuyen -11, thienkhaipham.271318953 +3, banglangtjm.banglang -1
Ván 13: ngay_mai_tuoi_sang203 -7, nguyen_thanh_khuyen +11, thienkhaipham.271318953 +7, banglangtjm.banglang -11
Ván 14: ngay_mai_tuoi_sang203 +9, nguyen_thanh_khuyen -1, thienkhaipham.271318953 +11, banglangtjm.banglang -19
Ván 15: ngay_mai_tuoi_sang203 +9, nguyen_thanh_khuyen -3, thienkhaipham.271318953 -3, banglangtjm.banglang -3
Ván 16: ngay_mai_tuoi_sang203 +9, nguyen_thanh_khuyen +7, thienkhaipham.271318953 +3, banglangtjm.banglang -19
Ván 17: ngay_mai_tuoi_sang203 +1, nguyen_thanh_khuyen +27, thienkhaipham.271318953 -20, banglangtjm.banglang -8
Ván 18: ngay_mai_tuoi_sang203 -1, nguyen_thanh_khuyen +1, thienkhaipham.271318953 +3, banglangtjm.banglang -3
Ván 19: ngay_mai_tuoi_sang203 +25, nguyen_thanh_khuyen +17, thienkhaipham.271318953 -25, banglangtjm.banglang -17
Ván 20: ngay_mai_tuoi_sang203 -3, nguyen_thanh_khuyen -7, thienkhaipham.271318953 +11, banglangtjm.banglang -1
Ván 21: ngay_mai_tuoi_sang203 +1, nguyen_thanh_khuyen -11, thienkhaipham.271318953 +9, banglangtjm.banglang +1
Ván 22: ngay_mai_tuoi_sang203 +1, nguyen_thanh_khuyen -19, thienkhaipham.271318953 +9, banglangtjm.banglang +9
Ván 23: ngay_mai_tuoi_sang203 -3, nguyen_thanh_khuyen -3, thienkhaipham.271318953 -3, banglangtjm.banglang +9
Ván 24: ngay_mai_tuoi_sang203 +19, nguyen_thanh_khuyen -11, thienkhaipham.271318953 -7, banglangtjm.banglang -1
Ván 25: ngay_mai_tuoi_sang203 -11, nguyen_thanh_khuyen +9, thienkhaipham.271318953 +1, banglangtjm.banglang +1
Ván 26: ngay_mai_tuoi_sang203 -11, nguyen_thanh_khuyen +19, thienkhaipham.271318953 -1, banglangtjm.banglang -7
Ván 27: ngay_mai_tuoi_sang203 +9, nguyen_thanh_khuyen +19, thienkhaipham.271318953 -19, banglangtjm.banglang -9
Ván 28: ngay_mai_tuoi_sang203 +7, nguyen_thanh_khuyen +3, thienkhaipham.271318953 -11, banglangtjm.banglang +1
Ván 29: ngay_mai_tuoi_sang203 +3, nguyen_thanh_khuyen -1, thienkhaipham.271318953 -1, banglangtjm.banglang -1
Ván 30: ngay_mai_tuoi_sang203 +19, nguyen_thanh_khuyen -7, thienkhaipham.271318953 -19, banglangtjm.banglang +7
Xếp hạng:
+ 1. ngay_mai_tuoi_sang203: +105 cược
+ 2. nguyen_thanh_khuyen: +97 cược
+ 3. thienkhaipham.271318953: -84 cược
+ 4. banglangtjm.banglang: -118 cược