Các trận cùng lượt
Bulldog
27
huean
-78
Ninh_nguyen
48
Ngáo thị vãi Luyện
3
Ván 1: bulldog +3, huean -3, hoa_moc_lan_82 -1, nguyen_thanh_khuyen +1
Ván 2: bulldog +3, huean +1, hoa_moc_lan_82 -3, nguyen_thanh_khuyen -1
Ván 3: bulldog -9, huean +12, hoa_moc_lan_82 -4, nguyen_thanh_khuyen +1
Ván 4: bulldog +11, huean -19, hoa_moc_lan_82 +9, nguyen_thanh_khuyen -1
Ván 5: bulldog -3, huean +1, hoa_moc_lan_82 +1, nguyen_thanh_khuyen +1
Ván 6: bulldog -3, huean +1, hoa_moc_lan_82 +1, nguyen_thanh_khuyen +1
Ván 7: bulldog -1, huean +1, hoa_moc_lan_82 -3, nguyen_thanh_khuyen +3
Ván 8: bulldog -11, huean +11, hoa_moc_lan_82 -9, nguyen_thanh_khuyen +9
Ván 9: bulldog -3, huean -1, hoa_moc_lan_82 +3, nguyen_thanh_khuyen +1
Ván 10: bulldog +9, huean -3, hoa_moc_lan_82 -3, nguyen_thanh_khuyen -3
Ván 11: bulldog +1, huean -19, hoa_moc_lan_82 +19, nguyen_thanh_khuyen -1
Ván 12: bulldog -11, huean +9, hoa_moc_lan_82 +3, nguyen_thanh_khuyen -1
Ván 13: bulldog -3, huean -3, hoa_moc_lan_82 +9, nguyen_thanh_khuyen -3
Ván 14: bulldog +40, huean -18, hoa_moc_lan_82 -2, nguyen_thanh_khuyen -20
Ván 15: bulldog +2, huean -3, hoa_moc_lan_82 -1, nguyen_thanh_khuyen +2
Ván 16: bulldog +9, huean -3, hoa_moc_lan_82 +3, nguyen_thanh_khuyen -9
Ván 17: bulldog -1, huean +4, hoa_moc_lan_82 0, nguyen_thanh_khuyen -3
Ván 18: bulldog +27, huean -7, hoa_moc_lan_82 -9, nguyen_thanh_khuyen -11
Ván 19: bulldog -1, huean -1, hoa_moc_lan_82 +11, nguyen_thanh_khuyen -9
Ván 20: bulldog -1, huean -1, hoa_moc_lan_82 -9, nguyen_thanh_khuyen +11
Ván 21: bulldog -1, huean -19, hoa_moc_lan_82 +17, nguyen_thanh_khuyen +3
Ván 22: bulldog -11, huean +1, hoa_moc_lan_82 +9, nguyen_thanh_khuyen +1
Ván 23: bulldog +1, huean -11, hoa_moc_lan_82 -1, nguyen_thanh_khuyen +11
Ván 24: bulldog +6, huean -19, hoa_moc_lan_82 -7, nguyen_thanh_khuyen +20
Ván 25: bulldog +1, huean +11, hoa_moc_lan_82 -1, nguyen_thanh_khuyen -11
Ván 26: bulldog +3, huean -3, hoa_moc_lan_82 -1, nguyen_thanh_khuyen +1
Ván 27: bulldog -5, huean -7, hoa_moc_lan_82 -19, nguyen_thanh_khuyen +31
Ván 28: bulldog +1, huean -1, hoa_moc_lan_82 -1, nguyen_thanh_khuyen +1
Ván 29: bulldog -17, huean +10, hoa_moc_lan_82 +10, nguyen_thanh_khuyen -3
Ván 30: bulldog -9, huean +1, hoa_moc_lan_82 +27, nguyen_thanh_khuyen -19
Xếp hạng:
+ 1. hoa_moc_lan_82: +48 cược
+ 2. bulldog: +27 cược
+ 3. nguyen_thanh_khuyen: +3 cược
+ 4. huean: -78 cược