Các trận cùng lượt
Ninh_nguyen
103
Lệ Quyên
-64
Rùa Sen Vàng
-55
Minh Nhật
16
Ván 1: hoa_moc_lan! -1, thanhvy9107 +1, rua_sen_vang +3, quehuong90 -3
Ván 2: hoa_moc_lan! +1, thanhvy9107 +3, rua_sen_vang -3, quehuong90 -1
Ván 3: hoa_moc_lan! -3, thanhvy9107 -1, rua_sen_vang +1, quehuong90 +3
Ván 4: hoa_moc_lan! -1, thanhvy9107 +1, rua_sen_vang -3, quehuong90 +3
Ván 5: hoa_moc_lan! +19, thanhvy9107 -11, rua_sen_vang -9, quehuong90 +1
Ván 6: hoa_moc_lan! +3, thanhvy9107 -3, rua_sen_vang -1, quehuong90 +1
Ván 7: hoa_moc_lan! +1, thanhvy9107 -1, rua_sen_vang +3, quehuong90 -3
Ván 8: hoa_moc_lan! -19, thanhvy9107 +11, rua_sen_vang +1, quehuong90 +7
Ván 9: hoa_moc_lan! -2, thanhvy9107 +3, rua_sen_vang +2, quehuong90 -3
Ván 10: hoa_moc_lan! -11, thanhvy9107 +9, rua_sen_vang +1, quehuong90 +1
Ván 11: hoa_moc_lan! +3, thanhvy9107 -3, rua_sen_vang -1, quehuong90 +1
Ván 12: hoa_moc_lan! -3, thanhvy9107 -3, rua_sen_vang -3, quehuong90 +9
Ván 13: hoa_moc_lan! +27, thanhvy9107 -9, rua_sen_vang -9, quehuong90 -9
Ván 14: hoa_moc_lan! -9, thanhvy9107 +11, rua_sen_vang +9, quehuong90 -11
Ván 15: hoa_moc_lan! +3, thanhvy9107 -3, rua_sen_vang -1, quehuong90 +1
Ván 16: hoa_moc_lan! +9, thanhvy9107 -3, rua_sen_vang -3, quehuong90 -3
Ván 17: hoa_moc_lan! -9, thanhvy9107 +9, rua_sen_vang -3, quehuong90 +3
Ván 18: hoa_moc_lan! -6, thanhvy9107 +18, rua_sen_vang -6, quehuong90 -6
Ván 19: hoa_moc_lan! -2, thanhvy9107 -6, rua_sen_vang +12, quehuong90 -4
Ván 20: hoa_moc_lan! -3, thanhvy9107 -7, rua_sen_vang +11, quehuong90 -1
Ván 21: hoa_moc_lan! +3, thanhvy9107 +9, rua_sen_vang -11, quehuong90 -1
Ván 22: hoa_moc_lan! -1, thanhvy9107 -29, rua_sen_vang +7, quehuong90 +23
Ván 23: hoa_moc_lan! +16, thanhvy9107 -10, rua_sen_vang -28, quehuong90 +22
Ván 24: hoa_moc_lan! -3, thanhvy9107 +1, rua_sen_vang -1, quehuong90 +3
Ván 25: hoa_moc_lan! +8, thanhvy9107 -4, rua_sen_vang -16, quehuong90 +12
Ván 26: hoa_moc_lan! -3, thanhvy9107 -9, rua_sen_vang +11, quehuong90 +1
Ván 27: hoa_moc_lan! +3, thanhvy9107 -1, rua_sen_vang -3, quehuong90 +1
Ván 28: hoa_moc_lan! +17, thanhvy9107 +3, rua_sen_vang -11, quehuong90 -9
Ván 29: hoa_moc_lan! +63, thanhvy9107 -29, rua_sen_vang -11, quehuong90 -23
Ván 30: hoa_moc_lan! +3, thanhvy9107 -11, rua_sen_vang +7, quehuong90 +1
Xếp hạng:
+ 1. hoa_moc_lan!: +103 cược
+ 2. quehuong90: +16 cược
+ 3. rua_sen_vang: -55 cược
+ 4. thanhvy9107: -64 cược