Các trận cùng lượt
Nguyễn Thanh Khuyến
-37
Thanhtamnguyen Nguyen
37
Ván 1: nguyen_thanh_khuyen +1, thanhtamnguyen_nguyen.1 -1
Ván 2: nguyen_thanh_khuyen -21, thanhtamnguyen_nguyen.1 +21
Ván 3: nguyen_thanh_khuyen -9, thanhtamnguyen_nguyen.1 +9
Ván 4: nguyen_thanh_khuyen -4, thanhtamnguyen_nguyen.1 +4
Ván 5: nguyen_thanh_khuyen +1, thanhtamnguyen_nguyen.1 -1
Ván 6: nguyen_thanh_khuyen +9, thanhtamnguyen_nguyen.1 -9
Ván 7: nguyen_thanh_khuyen +4, thanhtamnguyen_nguyen.1 -4
Ván 8: nguyen_thanh_khuyen +1, thanhtamnguyen_nguyen.1 -1
Ván 9: nguyen_thanh_khuyen -18, thanhtamnguyen_nguyen.1 +18
Ván 10: nguyen_thanh_khuyen -9, thanhtamnguyen_nguyen.1 +9
Ván 11: nguyen_thanh_khuyen +9, thanhtamnguyen_nguyen.1 -9
Ván 12: nguyen_thanh_khuyen -1, thanhtamnguyen_nguyen.1 +1
Ván 13: nguyen_thanh_khuyen +1, thanhtamnguyen_nguyen.1 -1
Ván 14: nguyen_thanh_khuyen +9, thanhtamnguyen_nguyen.1 -9
Ván 15: nguyen_thanh_khuyen -1, thanhtamnguyen_nguyen.1 +1
Ván 16: nguyen_thanh_khuyen -4, thanhtamnguyen_nguyen.1 +4
Ván 17: nguyen_thanh_khuyen +9, thanhtamnguyen_nguyen.1 -9
Ván 18: nguyen_thanh_khuyen +2, thanhtamnguyen_nguyen.1 -2
Ván 19: nguyen_thanh_khuyen -1, thanhtamnguyen_nguyen.1 +1
Ván 20: nguyen_thanh_khuyen -9, thanhtamnguyen_nguyen.1 +9
Ván 21: nguyen_thanh_khuyen +1, thanhtamnguyen_nguyen.1 -1
Ván 22: nguyen_thanh_khuyen +1, thanhtamnguyen_nguyen.1 -1
Ván 23: nguyen_thanh_khuyen -9, thanhtamnguyen_nguyen.1 +9
Ván 24: nguyen_thanh_khuyen +1, thanhtamnguyen_nguyen.1 -1
Ván 25: nguyen_thanh_khuyen -1, thanhtamnguyen_nguyen.1 +1
Ván 26: nguyen_thanh_khuyen -1, thanhtamnguyen_nguyen.1 +1
Ván 27: nguyen_thanh_khuyen +1, thanhtamnguyen_nguyen.1 -1
Ván 28: nguyen_thanh_khuyen +3, thanhtamnguyen_nguyen.1 -3
Ván 29: nguyen_thanh_khuyen -1, thanhtamnguyen_nguyen.1 +1
Ván 30: nguyen_thanh_khuyen -1, thanhtamnguyen_nguyen.1 +1
Xếp hạng:
+ 1. thanhtamnguyen_nguyen.1: +37 cược
+ 2. nguyen_thanh_khuyen: -37 cược