Các trận cùng lượt
Tôny Minh Cầu
49
Saigon DS
-23
hun_lee
-1
Danhbai Danhbai
-25
Ván 1: linhcau.kho +11, hoang_lan777 -11, newstar87 +1, medanhbailam -1
Ván 2: linhcau.kho -2, hoang_lan777 +11, newstar87 -8, medanhbailam -1
Ván 3: linhcau.kho -1, hoang_lan777 -9, newstar87 -1, medanhbailam +11
Ván 4: linhcau.kho +9, hoang_lan777 -3, newstar87 -3, medanhbailam -3
Ván 5: linhcau.kho -9, hoang_lan777 -1, newstar87 +1, medanhbailam +9
Ván 6: linhcau.kho +11, hoang_lan777 -3, newstar87 +1, medanhbailam -9
Ván 7: linhcau.kho +9, hoang_lan777 -3, newstar87 -3, medanhbailam -3
Ván 8: linhcau.kho +3, hoang_lan777 -8, newstar87 +17, medanhbailam -12
Ván 9: linhcau.kho +11, hoang_lan777 -11, newstar87 +1, medanhbailam -1
Ván 10: linhcau.kho -9, hoang_lan777 +19, newstar87 -11, medanhbailam +1
Ván 11: linhcau.kho -3, hoang_lan777 -3, newstar87 +9, medanhbailam -3
Ván 12: linhcau.kho -3, hoang_lan777 +1, newstar87 -1, medanhbailam +3
Ván 13: linhcau.kho +8, hoang_lan777 +24, newstar87 -3, medanhbailam -29
Ván 14: linhcau.kho +16, hoang_lan777 -12, newstar87 +10, medanhbailam -14
Ván 15: linhcau.kho -1, hoang_lan777 +3, newstar87 -1, medanhbailam -1
Ván 16: linhcau.kho +9, hoang_lan777 -3, newstar87 -3, medanhbailam -3
Ván 17: linhcau.kho -3, hoang_lan777 +3, newstar87 +1, medanhbailam -1
Ván 18: linhcau.kho +1, hoang_lan777 +1, newstar87 -11, medanhbailam +9
Ván 19: linhcau.kho -14, hoang_lan777 -2, newstar87 +8, medanhbailam +8
Ván 20: linhcau.kho -3, hoang_lan777 +9, newstar87 -3, medanhbailam -3
Ván 21: linhcau.kho +1, hoang_lan777 +1, newstar87 -1, medanhbailam -1
Ván 22: linhcau.kho -27, hoang_lan777 -45, newstar87 +34, medanhbailam +38
Ván 23: linhcau.kho -5, hoang_lan777 +13, newstar87 -7, medanhbailam -1
Ván 24: linhcau.kho -11, hoang_lan777 +1, newstar87 +7, medanhbailam +3
Ván 25: linhcau.kho +19, hoang_lan777 -17, newstar87 +9, medanhbailam -11
Ván 26: linhcau.kho +1, hoang_lan777 -1, newstar87 -3, medanhbailam +3
Ván 27: linhcau.kho +11, hoang_lan777 +9, newstar87 -11, medanhbailam -9
Ván 28: linhcau.kho +16, hoang_lan777 -4, newstar87 -12, medanhbailam 0
Ván 29: linhcau.kho +3, hoang_lan777 +9, newstar87 -19, medanhbailam +7
Ván 30: linhcau.kho +1, hoang_lan777 +9, newstar87 +1, medanhbailam -11
Xếp hạng:
+ 1. linhcau.kho: +49 cược
+ 2. newstar87: -1 cược
+ 3. hoang_lan777: -23 cược
+ 4. medanhbailam: -25 cược