Các trận cùng lượt
Triệu Vân
43
Lâm Tặc
-43
newstar88 đánh trước ván 1
Ván 1: hun_lee -14, newstar88 +14
Ván 2: hun_lee +1, newstar88 -1
Ván 3: hun_lee -4, newstar88 +4
Ván 4: hun_lee -2, newstar88 +2
Ván 5: hun_lee +1, newstar88 -1
Ván 6: hun_lee +10, newstar88 -10
Ván 7: hun_lee +32, newstar88 -32
Ván 8: hun_lee +15, newstar88 -15
Ván 9: hun_lee -5, newstar88 +5
Ván 10: hun_lee +1, newstar88 -1
Ván 11: hun_lee +2, newstar88 -2
Ván 12: hun_lee +1, newstar88 -1
Ván 13: hun_lee +3, newstar88 -3
Ván 14: hun_lee +3, newstar88 -3
Ván 15: hun_lee -6, newstar88 +6
Ván 16: hun_lee -6, newstar88 +6
Ván 17: hun_lee -2, newstar88 +2
Ván 18: hun_lee +1, newstar88 -1
Ván 19: hun_lee +4, newstar88 -4
Ván 20: hun_lee -3, newstar88 +3
Ván 21: hun_lee -1, newstar88 +1
Ván 22: hun_lee -4, newstar88 +4
Ván 23: hun_lee +3, newstar88 -3
Ván 24: hun_lee +1, newstar88 -1
Ván 25: hun_lee -4, newstar88 +4
Ván 26: hun_lee +1, newstar88 -1
Ván 27: hun_lee +13, newstar88 -13
Ván 28: hun_lee +4, newstar88 -4
Ván 29: hun_lee -4, newstar88 +4
Ván 30: hun_lee +2, newstar88 -2
Xếp hạng:
+ 1. hun_lee: +43 cược
+ 2. newstar88: -43 cược, đánh trước ván 1