Các trận cùng lượt
hun_lee
-16
Phongtinh Kiep
16
newstar87 đánh trước ván 1
Ván 1: newstar87 -3, kiep.doden +3
Ván 2: newstar87 +6, kiep.doden -6
Ván 3: newstar87 +9, kiep.doden -9
Ván 4: newstar87 +11, kiep.doden -11
Ván 5: newstar87 -11, kiep.doden +11
Ván 6: newstar87 +3, kiep.doden -3
Ván 7: newstar87 -8, kiep.doden +8
Ván 8: newstar87 +6, kiep.doden -6
Ván 9: newstar87 +6, kiep.doden -6
Ván 10: newstar87 -26, kiep.doden +26
Ván 11: newstar87 -26, kiep.doden +26
Ván 12: newstar87 -3, kiep.doden +3
Ván 13: newstar87 -1, kiep.doden +1
Ván 14: newstar87 +4, kiep.doden -4
Ván 15: newstar87 -5, kiep.doden +5
Ván 16: newstar87 +1, kiep.doden -1
Ván 17: newstar87 -7, kiep.doden +7
Ván 18: newstar87 +1, kiep.doden -1
Ván 19: newstar87 +1, kiep.doden -1
Ván 20: newstar87 +6, kiep.doden -6
Ván 21: newstar87 -26, kiep.doden +26
Ván 22: newstar87 -3, kiep.doden +3
Ván 23: newstar87 -6, kiep.doden +6
Ván 24: newstar87 +26, kiep.doden -26
Ván 25: newstar87 +9, kiep.doden -9
Ván 26: newstar87 +2, kiep.doden -2
Ván 27: newstar87 -5, kiep.doden +5
Ván 28: newstar87 -7, kiep.doden +7
Ván 29: newstar87 +4, kiep.doden -4
Ván 30: newstar87 +26, kiep.doden -26
Xếp hạng:
+ 1. kiep.doden: +16 cược
+ 2. newstar87: -16 cược, đánh trước ván 1