Các trận cùng lượt
Tôny Minh Cầu
45
khoquadima
-45
ngoisaobaccuc đánh trước ván 1
Ván 1: linhcau.kho -1, ngoisaobaccuc +1
Ván 2: linhcau.kho -3, ngoisaobaccuc +3
Ván 3: linhcau.kho -14, ngoisaobaccuc +14
Ván 4: linhcau.kho +13, ngoisaobaccuc -13
Ván 5: linhcau.kho +11, ngoisaobaccuc -11
Ván 6: linhcau.kho -4, ngoisaobaccuc +4
Ván 7: linhcau.kho +2, ngoisaobaccuc -2
Ván 8: linhcau.kho +8, ngoisaobaccuc -8
Ván 9: linhcau.kho -29, ngoisaobaccuc +29
Ván 10: linhcau.kho -26, ngoisaobaccuc +26
Ván 11: linhcau.kho +9, ngoisaobaccuc -9
Ván 12: linhcau.kho +26, ngoisaobaccuc -26
Ván 13: linhcau.kho -8, ngoisaobaccuc +8
Ván 14: linhcau.kho +5, ngoisaobaccuc -5
Ván 15: linhcau.kho -28, ngoisaobaccuc +28
Ván 16: linhcau.kho +26, ngoisaobaccuc -26
Ván 17: linhcau.kho -1, ngoisaobaccuc +1
Ván 18: linhcau.kho -5, ngoisaobaccuc +5
Ván 19: linhcau.kho -1, ngoisaobaccuc +1
Ván 20: linhcau.kho -1, ngoisaobaccuc +1
Ván 21: linhcau.kho +11, ngoisaobaccuc -11
Ván 22: linhcau.kho +7, ngoisaobaccuc -7
Ván 23: linhcau.kho +10, ngoisaobaccuc -10
Ván 24: linhcau.kho -2, ngoisaobaccuc +2
Ván 25: linhcau.kho +11, ngoisaobaccuc -11
Ván 26: linhcau.kho +9, ngoisaobaccuc -9
Ván 27: linhcau.kho -3, ngoisaobaccuc +3
Ván 28: linhcau.kho +26, ngoisaobaccuc -26
Ván 29: linhcau.kho +1, ngoisaobaccuc -1
Ván 30: linhcau.kho -4, ngoisaobaccuc +4
Xếp hạng:
+ 1. linhcau.kho: +45 cược
+ 2. ngoisaobaccuc: -45 cược, đánh trước ván 1