Các trận cùng lượt
hun_lee
68
bachthang
-68
camnhung.1 đánh trước ván 1
Ván 1: newstar87 -7, camnhung.1 +7
Ván 2: newstar87 +5, camnhung.1 -5
Ván 3: newstar87 -14, camnhung.1 +14
Ván 4: newstar87 +14, camnhung.1 -14
Ván 5: newstar87 -7, camnhung.1 +7
Ván 6: newstar87 -2, camnhung.1 +2
Ván 7: newstar87 +9, camnhung.1 -9
Ván 8: newstar87 +16, camnhung.1 -16
Ván 9: newstar87 +26, camnhung.1 -26
Ván 10: newstar87 -1, camnhung.1 +1
Ván 11: newstar87 -1, camnhung.1 +1
Ván 12: newstar87 -3, camnhung.1 +3
Ván 13: newstar87 -18, camnhung.1 +18
Ván 14: newstar87 -26, camnhung.1 +26
Ván 15: newstar87 +26, camnhung.1 -26
Ván 16: newstar87 +26, camnhung.1 -26
Ván 17: newstar87 +1, camnhung.1 -1
Ván 18: newstar87 +30, camnhung.1 -30
Ván 19: newstar87 -1, camnhung.1 +1
Ván 20: newstar87 +6, camnhung.1 -6
Ván 21: newstar87 +1, camnhung.1 -1
Ván 22: newstar87 -1, camnhung.1 +1
Ván 23: newstar87 -4, camnhung.1 +4
Ván 24: newstar87 +12, camnhung.1 -12
Ván 25: newstar87 +10, camnhung.1 -10
Ván 26: newstar87 +19, camnhung.1 -19
Ván 27: newstar87 -3, camnhung.1 +3
Ván 28: newstar87 +5, camnhung.1 -5
Ván 29: newstar87 -20, camnhung.1 +20
Ván 30: newstar87 -30, camnhung.1 +30
Xếp hạng:
+ 1. newstar87: +68 cược
+ 2. camnhung.1: -68 cược, đánh trước ván 1