Các trận cùng lượt
Tôny Minh Cầu
-2
Đa Tình
2
hoaanhnt2 đánh trước ván 1
Ván 1: linhcau.kho -8, hoaanhnt2 +8
Ván 2: linhcau.kho -9, hoaanhnt2 +9
Ván 3: linhcau.kho -1, hoaanhnt2 +1
Ván 4: linhcau.kho -7, hoaanhnt2 +7
Ván 5: linhcau.kho -8, hoaanhnt2 +8
Ván 6: linhcau.kho -2, hoaanhnt2 +2
Ván 7: linhcau.kho +3, hoaanhnt2 -3
Ván 8: linhcau.kho +10, hoaanhnt2 -10
Ván 9: linhcau.kho +5, hoaanhnt2 -5
Ván 10: linhcau.kho +28, hoaanhnt2 -28
Ván 11: linhcau.kho -26, hoaanhnt2 +26
Ván 12: linhcau.kho -6, hoaanhnt2 +6
Ván 13: linhcau.kho +7, hoaanhnt2 -7
Ván 14: linhcau.kho +11, hoaanhnt2 -11
Ván 15: linhcau.kho -5, hoaanhnt2 +5
Ván 16: linhcau.kho -14, hoaanhnt2 +14
Ván 17: linhcau.kho -8, hoaanhnt2 +8
Ván 18: linhcau.kho -6, hoaanhnt2 +6
Ván 19: linhcau.kho +9, hoaanhnt2 -9
Ván 20: linhcau.kho +5, hoaanhnt2 -5
Ván 21: linhcau.kho +8, hoaanhnt2 -8
Ván 22: linhcau.kho -4, hoaanhnt2 +4
Ván 23: linhcau.kho +1, hoaanhnt2 -1
Ván 24: linhcau.kho +2, hoaanhnt2 -2
Ván 25: linhcau.kho -13, hoaanhnt2 +13
Ván 26: linhcau.kho +4, hoaanhnt2 -4
Ván 27: linhcau.kho +28, hoaanhnt2 -28
Ván 28: linhcau.kho -1, hoaanhnt2 +1
Ván 29: linhcau.kho -8, hoaanhnt2 +8
Ván 30: linhcau.kho +3, hoaanhnt2 -3
Xếp hạng:
+ 1. hoaanhnt2: +2 cược, đánh trước ván 1
+ 2. linhcau.kho: -2 cược