Các trận cùng lượt
bachthang
-8
asdasdasfas
-63
Nuoa
-27
Tôny Minh Cầu
98
hun_lee đánh trước ván 1
Ván 1: camnhung.1 -78, hun_lee +78, tranvang 0, linhcau.kho 0
Ván 2: camnhung.1 -14, hun_lee -15, tranvang +32, linhcau.kho -3
Ván 3: camnhung.1 -10, hun_lee +19, tranvang -4, linhcau.kho -5
Ván 4: camnhung.1 -9, hun_lee -13, tranvang -7, linhcau.kho +29
Ván 5: camnhung.1 -3, hun_lee -3, tranvang +9, linhcau.kho -3
Ván 6: camnhung.1 -20, hun_lee +43, tranvang -14, linhcau.kho -9
Ván 7: camnhung.1 -9, hun_lee -15, tranvang -11, linhcau.kho +35
Ván 8: camnhung.1 +78, hun_lee -26, tranvang -26, linhcau.kho -26
Ván 9: camnhung.1 -9, hun_lee -10, tranvang +26, linhcau.kho -7
Ván 10: camnhung.1 -8, hun_lee +11, tranvang -2, linhcau.kho -1
Ván 11: camnhung.1 -26, hun_lee -26, tranvang -26, linhcau.kho +78
Ván 12: camnhung.1 -8, hun_lee -9, tranvang +26, linhcau.kho -9
Ván 13: camnhung.1 -12, hun_lee -16, tranvang -17, linhcau.kho +45
Ván 14: camnhung.1 -15, hun_lee -12, tranvang -14, linhcau.kho +41
Ván 15: camnhung.1 -1, hun_lee -3, tranvang +10, linhcau.kho -6
Ván 16: camnhung.1 -5, hun_lee -1, tranvang +7, linhcau.kho -1
Ván 17: camnhung.1 -8, hun_lee -6, tranvang +18, linhcau.kho -4
Ván 18: camnhung.1 -3, hun_lee -4, tranvang +10, linhcau.kho -3
Ván 19: camnhung.1 -10, hun_lee +25, tranvang -2, linhcau.kho -13
Ván 20: camnhung.1 +28, hun_lee -9, tranvang -6, linhcau.kho -13
Ván 21: camnhung.1 +33, hun_lee -10, tranvang -12, linhcau.kho -11
Ván 22: camnhung.1 -6, hun_lee -6, tranvang -4, linhcau.kho +16
Ván 23: camnhung.1 +60, hun_lee -18, tranvang -30, linhcau.kho -12
Ván 24: camnhung.1 -3, hun_lee +19, tranvang -12, linhcau.kho -4
Ván 25: camnhung.1 +16, hun_lee -5, tranvang -9, linhcau.kho -2
Ván 26: camnhung.1 -18, hun_lee -7, tranvang +8, linhcau.kho +17
Ván 27: camnhung.1 +78, hun_lee -26, tranvang -26, linhcau.kho -26
Ván 28: camnhung.1 -15, hun_lee +6, tranvang +4, linhcau.kho +5
Ván 29: camnhung.1 -4, hun_lee +13, tranvang -4, linhcau.kho -5
Ván 30: camnhung.1 -7, hun_lee -1, tranvang +13, linhcau.kho -5
Xếp hạng:
+ 1. linhcau.kho: +98 cược
+ 2. camnhung.1: -8 cược
+ 3. hun_lee: -27 cược, đánh trước ván 1
+ 4. tranvang: -63 cược