Các trận cùng lượt
Sun Nguyen
168
bachthang
-70
Tienxu Trần
-1
Huỳnh Hạnh
-97
hoanh259 đánh trước ván 1
Ván 1: hoanh259 +18, tienxu.tran -2, camnhung.1 -6, huynh_hanh.1 -10
Ván 2: hoanh259 +5, tienxu.tran -16, camnhung.1 +15, huynh_hanh.1 -4
Ván 3: hoanh259 -5, tienxu.tran -23, camnhung.1 +8, huynh_hanh.1 +20
Ván 4: hoanh259 -8, tienxu.tran +25, camnhung.1 -6, huynh_hanh.1 -11
Ván 5: hoanh259 -11, tienxu.tran -7, camnhung.1 -7, huynh_hanh.1 +25
Ván 6: hoanh259 -10, tienxu.tran +15, camnhung.1 +15, huynh_hanh.1 -20
Ván 7: hoanh259 +15, tienxu.tran -7, camnhung.1 -5, huynh_hanh.1 -3
Ván 8: hoanh259 +73, tienxu.tran -15, camnhung.1 -26, huynh_hanh.1 -32
Ván 9: hoanh259 -7, tienxu.tran +21, camnhung.1 -6, huynh_hanh.1 -8
Ván 10: hoanh259 -8, tienxu.tran +39, camnhung.1 -28, huynh_hanh.1 -3
Ván 11: hoanh259 +24, tienxu.tran -3, camnhung.1 -10, huynh_hanh.1 -11
Ván 12: hoanh259 -7, tienxu.tran +17, camnhung.1 -5, huynh_hanh.1 -5
Ván 13: hoanh259 -1, tienxu.tran -1, camnhung.1 +4, huynh_hanh.1 -2
Ván 14: hoanh259 -16, tienxu.tran +10, camnhung.1 +28, huynh_hanh.1 -22
Ván 15: hoanh259 +22, tienxu.tran -6, camnhung.1 -7, huynh_hanh.1 -9
Ván 16: hoanh259 +82, tienxu.tran -30, camnhung.1 -26, huynh_hanh.1 -26
Ván 17: hoanh259 -28, tienxu.tran -26, camnhung.1 -26, huynh_hanh.1 +80
Ván 18: hoanh259 +25, tienxu.tran -18, camnhung.1 -7, huynh_hanh.1 0
Ván 19: hoanh259 +26, tienxu.tran -5, camnhung.1 -12, huynh_hanh.1 -9
Ván 20: hoanh259 -4, tienxu.tran -8, camnhung.1 +22, huynh_hanh.1 -10
Ván 21: hoanh259 -11, tienxu.tran -7, camnhung.1 +26, huynh_hanh.1 -8
Ván 22: hoanh259 -5, tienxu.tran -11, camnhung.1 -3, huynh_hanh.1 +19
Ván 23: hoanh259 -6, tienxu.tran -9, camnhung.1 +18, huynh_hanh.1 -3
Ván 24: hoanh259 -26, tienxu.tran +55, camnhung.1 -9, huynh_hanh.1 -20
Ván 25: hoanh259 -16, tienxu.tran +36, camnhung.1 -11, huynh_hanh.1 -9
Ván 26: hoanh259 -7, tienxu.tran -3, camnhung.1 +15, huynh_hanh.1 -5
Ván 27: hoanh259 +78, tienxu.tran -26, camnhung.1 -26, huynh_hanh.1 -26
Ván 28: hoanh259 -5, tienxu.tran -10, camnhung.1 -9, huynh_hanh.1 +24
Ván 29: hoanh259 -10, tienxu.tran -11, camnhung.1 +22, huynh_hanh.1 -1
Ván 30: hoanh259 -9, tienxu.tran +25, camnhung.1 -8, huynh_hanh.1 -8
Xếp hạng:
+ 1. hoanh259: +168 cược, đánh trước ván 1
+ 2. tienxu.tran: -1 cược
+ 3. camnhung.1: -70 cược
+ 4. huynh_hanh.1: -97 cược