Các trận cùng lượt
Nam Nguyễn
13
Nguyễn Vinh Quang
5
mùa xuân
43
Ván 1: lam_a_sam. -1, pi -1, khactene5 +1, bienkhat +1
Ván 2: lam_a_sam. -3, pi +19, khactene5 -9, bienkhat -7
Ván 3: lam_a_sam. +3, pi -9, khactene5 +9, bienkhat -3
Ván 4: lam_a_sam. +3, pi -1, khactene5 +1, bienkhat -3
Ván 5: lam_a_sam. -3, pi -3, khactene5 -3, bienkhat +9
Ván 6: lam_a_sam. +7, pi -27, khactene5 +9, bienkhat +11
Ván 7: lam_a_sam. -3, pi -3, khactene5 -3, bienkhat +9
Ván 8: lam_a_sam. -3, pi +3, khactene5 -9, bienkhat +9
Ván 9: lam_a_sam. -3, pi -7, khactene5 -1, bienkhat +11
Ván 10: lam_a_sam. -7, pi -1, khactene5 +19, bienkhat -11
Ván 11: lam_a_sam. +1, pi -3, khactene5 +1, bienkhat +1
Ván 12: lam_a_sam. +3, pi +1, khactene5 -1, bienkhat -3
Ván 13: lam_a_sam. +1, pi +11, khactene5 -1, bienkhat -11
Ván 14: lam_a_sam. -1, pi -3, khactene5 +3, bienkhat +1
Ván 15: lam_a_sam. +7, pi -13, khactene5 -3, bienkhat +9
Ván 16: lam_a_sam. +27, pi -9, khactene5 -27, bienkhat +9
Ván 17: lam_a_sam. -19, pi +9, khactene5 +11, bienkhat -1
Ván 18: lam_a_sam. +24, pi -36, khactene5 +4, bienkhat +8
Ván 19: lam_a_sam. +1, pi -11, khactene5 +3, bienkhat +7
Ván 20: lam_a_sam. -11, pi +27, khactene5 +1, bienkhat -17
Ván 21: lam_a_sam. -1, pi -1, khactene5 +1, bienkhat +1
Ván 22: lam_a_sam. +9, pi -3, khactene5 -3, bienkhat -3
Ván 23: lam_a_sam. -3, pi -3, khactene5 -3, bienkhat +9
Ván 24: lam_a_sam. -6, pi 0, khactene5 +10, bienkhat -4
Ván 25: lam_a_sam. -9, pi +19, khactene5 -11, bienkhat +1
Ván 26: lam_a_sam. +9, pi -1, khactene5 -19, bienkhat +11
Ván 27: lam_a_sam. +1, pi +7, khactene5 -11, bienkhat +3
Ván 28: lam_a_sam. -9, pi +1, khactene5 +9, bienkhat -1
Ván 29: lam_a_sam. -7, pi -11, khactene5 +27, bienkhat -9
Ván 30: lam_a_sam. +6, pi -12, khactene5 0, bienkhat +6
Xếp hạng:
+ 1. mùa xuân: +43 cược
+ 2. Lâm a Sâm: +13 cược
+ 3. Hạnh Phúc E Nhé: +5 cược
+ 4. PI: -61 cược