Các trận cùng lượt
Canh Nong
-24
Lan Bui
-17
Guardian angel
22
hun_lee
19
Ván 1: canh_nong +1, ngdinhbang -3, thiensucuatoi +1, thiendungtinh +1
Ván 2: canh_nong +1, ngdinhbang +1, thiensucuatoi -1, thiendungtinh -1
Ván 3: canh_nong +11, ngdinhbang -11, thiensucuatoi +17, thiendungtinh -17
Ván 4: canh_nong +11, ngdinhbang -9, thiensucuatoi -3, thiendungtinh +1
Ván 5: canh_nong -3, ngdinhbang +9, thiensucuatoi -9, thiendungtinh +3
Ván 6: canh_nong +3, ngdinhbang -1, thiensucuatoi -3, thiendungtinh +1
Ván 7: canh_nong +11, ngdinhbang -3, thiensucuatoi -9, thiendungtinh +1
Ván 8: canh_nong +1, ngdinhbang -9, thiensucuatoi -3, thiendungtinh +11
Ván 9: canh_nong 0, ngdinhbang +2, thiensucuatoi -1, thiendungtinh -1
Ván 10: canh_nong -2, ngdinhbang +40, thiensucuatoi -20, thiendungtinh -18
Ván 11: canh_nong +3, ngdinhbang -9, thiensucuatoi +9, thiendungtinh -3
Ván 12: canh_nong -1, ngdinhbang -6, thiensucuatoi +19, thiendungtinh -12
Ván 13: canh_nong -20, ngdinhbang -16, thiensucuatoi +27, thiendungtinh +9
Ván 14: canh_nong +1, ngdinhbang -1, thiensucuatoi +19, thiendungtinh -19
Ván 15: canh_nong -16, ngdinhbang +26, thiensucuatoi -14, thiendungtinh +4
Ván 16: canh_nong +3, ngdinhbang -3, thiensucuatoi +1, thiendungtinh -1
Ván 17: canh_nong +7, ngdinhbang -19, thiensucuatoi +9, thiendungtinh +3
Ván 18: canh_nong -1, ngdinhbang -15, thiensucuatoi -17, thiendungtinh +33
Ván 19: canh_nong -3, ngdinhbang -3, thiensucuatoi -3, thiendungtinh +9
Ván 20: canh_nong +10, ngdinhbang -6, thiensucuatoi 0, thiendungtinh -4
Ván 21: canh_nong -1, ngdinhbang +3, thiensucuatoi +1, thiendungtinh -3
Ván 22: canh_nong -3, ngdinhbang +1, thiensucuatoi +3, thiendungtinh -1
Ván 23: canh_nong +3, ngdinhbang +1, thiensucuatoi -1, thiendungtinh -3
Ván 24: canh_nong -19, ngdinhbang -1, thiensucuatoi +11, thiendungtinh +9
Ván 25: canh_nong +3, ngdinhbang -19, thiensucuatoi +7, thiendungtinh +9
Ván 26: canh_nong -3, ngdinhbang -3, thiensucuatoi -3, thiendungtinh +9
Ván 27: canh_nong -19, ngdinhbang +11, thiensucuatoi +9, thiendungtinh -1
Ván 28: canh_nong +1, ngdinhbang +3, thiensucuatoi -3, thiendungtinh -1
Ván 29: canh_nong -3, ngdinhbang +19, thiensucuatoi -17, thiendungtinh +1
Ván 30: canh_nong 0, ngdinhbang +4, thiensucuatoi -4, thiendungtinh 0
Xếp hạng:
+ 1. Guardian angel: +22 cược
+ 2. hun_lee: +19 cược
+ 3. Lan Bui: -17 cược
+ 4. Canh Nong: -24 cược