Các trận cùng lượt
Nữ Sát Thủ
-110
vungga
110
Diệu Oanh đánh trước ván 1
Ván 1: tong_oanh +1, vungga -1
Ván 2: tong_oanh -26, vungga +26
Ván 3: tong_oanh -1, vungga +1
Ván 4: tong_oanh +6, vungga -6
Ván 5: tong_oanh +3, vungga -3
Ván 6: tong_oanh +7, vungga -7
Ván 7: tong_oanh -4, vungga +4
Ván 8: tong_oanh -10, vungga +10
Ván 9: tong_oanh -9, vungga +9
Ván 10: tong_oanh -28, vungga +28
Ván 11: tong_oanh -30, vungga +30
Ván 12: tong_oanh -1, vungga +1
Ván 13: tong_oanh -12, vungga +12
Ván 14: tong_oanh +1, vungga -1
Ván 15: tong_oanh -5, vungga +5
Ván 16: tong_oanh +3, vungga -3
Ván 17: tong_oanh +11, vungga -11
Ván 18: tong_oanh +13, vungga -13
Ván 19: tong_oanh +9, vungga -9
Ván 20: tong_oanh +1, vungga -1
Ván 21: tong_oanh -4, vungga +4
Ván 22: tong_oanh -26, vungga +26
Ván 23: tong_oanh -7, vungga +7
Ván 24: tong_oanh -1, vungga +1
Ván 25: tong_oanh +5, vungga -5
Ván 26: tong_oanh -26, vungga +26
Ván 27: tong_oanh -3, vungga +3
Ván 28: tong_oanh -7, vungga +7
Ván 29: tong_oanh +4, vungga -4
Ván 30: tong_oanh +26, vungga -26
Xếp hạng:
+ 1. vungga: +110 cược
+ 2. Diệu Oanh: -110 cược, đánh trước ván 1