Các trận cùng lượt
Bang Nguyen Dinh
79
Vutiennam
-19
Thanhtamnguyen Nguyen
-95
Ván 1: banghd +11, vutiennam -1, thanhtamnguyen_nguyen.1 -19, ngdinhbang +9
Ván 2: banghd +11, vutiennam -9, thanhtamnguyen_nguyen.1 -1, ngdinhbang -1
Ván 3: banghd -1, vutiennam -1, thanhtamnguyen_nguyen.1 -1, ngdinhbang +3
Ván 4: banghd -1, vutiennam +1, thanhtamnguyen_nguyen.1 +3, ngdinhbang -3
Ván 5: banghd +11, vutiennam +1, thanhtamnguyen_nguyen.1 -1, ngdinhbang -11
Ván 6: banghd -11, vutiennam -7, thanhtamnguyen_nguyen.1 -9, ngdinhbang +27
Ván 7: banghd +9, vutiennam -3, thanhtamnguyen_nguyen.1 -3, ngdinhbang -3
Ván 8: banghd +1, vutiennam +11, thanhtamnguyen_nguyen.1 -9, ngdinhbang -3
Ván 9: banghd 0, vutiennam +8, thanhtamnguyen_nguyen.1 -4, ngdinhbang -4
Ván 10: banghd -1, vutiennam -3, thanhtamnguyen_nguyen.1 -5, ngdinhbang +9
Ván 11: banghd 0, vutiennam -8, thanhtamnguyen_nguyen.1 -3, ngdinhbang +11
Ván 12: banghd +19, vutiennam -19, thanhtamnguyen_nguyen.1 -17, ngdinhbang +17
Ván 13: banghd +6, vutiennam 0, thanhtamnguyen_nguyen.1 -4, ngdinhbang -2
Ván 14: banghd -1, vutiennam -7, thanhtamnguyen_nguyen.1 -3, ngdinhbang +11
Ván 15: banghd +1, vutiennam +1, thanhtamnguyen_nguyen.1 -1, ngdinhbang -1
Ván 16: banghd +11, vutiennam 0, thanhtamnguyen_nguyen.1 -6, ngdinhbang -5
Ván 17: banghd +11, vutiennam -9, thanhtamnguyen_nguyen.1 +9, ngdinhbang -11
Ván 18: banghd +1, vutiennam -9, thanhtamnguyen_nguyen.1 -19, ngdinhbang +27
Ván 19: banghd +7, vutiennam +3, thanhtamnguyen_nguyen.1 +1, ngdinhbang -11
Ván 20: banghd +9, vutiennam -3, thanhtamnguyen_nguyen.1 -3, ngdinhbang -3
Ván 21: banghd -3, vutiennam +7, thanhtamnguyen_nguyen.1 +9, ngdinhbang -13
Ván 22: banghd +3, vutiennam -3, thanhtamnguyen_nguyen.1 +9, ngdinhbang -9
Ván 23: banghd -1, vutiennam +1, thanhtamnguyen_nguyen.1 -1, ngdinhbang +1
Ván 24: banghd -3, vutiennam -3, thanhtamnguyen_nguyen.1 -3, ngdinhbang +9
Ván 25: banghd -3, vutiennam -3, thanhtamnguyen_nguyen.1 +9, ngdinhbang -3
Ván 26: banghd -1, vutiennam +1, thanhtamnguyen_nguyen.1 -1, ngdinhbang +1
Ván 27: banghd -1, vutiennam +19, thanhtamnguyen_nguyen.1 -11, ngdinhbang -7
Ván 28: banghd -11, vutiennam +4, thanhtamnguyen_nguyen.1 +9, ngdinhbang -2
Ván 29: banghd -3, vutiennam +1, thanhtamnguyen_nguyen.1 -1, ngdinhbang +3
Ván 30: banghd +9, vutiennam +11, thanhtamnguyen_nguyen.1 -19, ngdinhbang -1
Xếp hạng:
+ 1. Bang Nguyen Dinh: +79 cược
+ 2. Lan Bui: +35 cược
+ 3. Vutiennam: -19 cược
+ 4. Thanhtamnguyen Nguyen: -95 cược