Các trận cùng lượt
Ñguyễn Quang Ñghĩa
-108
lylythu
-91
Phương Thúy
222
nguyễn như
-23
Ván 1: quangnghia25590 +8, lylythu -2, thuytrang0210 +16, romeo_ -22
Ván 2: quangnghia25590 +19, lylythu -27, thuytrang0210 +17, romeo_ -9
Ván 3: quangnghia25590 -17, lylythu +9, thuytrang0210 -3, romeo_ +11
Ván 4: quangnghia25590 +9, lylythu -1, thuytrang0210 +11, romeo_ -19
Ván 5: quangnghia25590 -18, lylythu -16, thuytrang0210 +54, romeo_ -20
Ván 6: quangnghia25590 -19, lylythu +1, thuytrang0210 +19, romeo_ -1
Ván 7: quangnghia25590 -28, lylythu -8, thuytrang0210 +54, romeo_ -18
Ván 8: quangnghia25590 +1, lylythu -3, thuytrang0210 -1, romeo_ +3
Ván 9: quangnghia25590 -19, lylythu +9, thuytrang0210 +3, romeo_ +7
Ván 10: quangnghia25590 +11, lylythu -9, thuytrang0210 -11, romeo_ +9
Ván 11: quangnghia25590 -21, lylythu +4, thuytrang0210 +9, romeo_ +8
Ván 12: quangnghia25590 +11, lylythu -3, thuytrang0210 -9, romeo_ +1
Ván 13: quangnghia25590 -1, lylythu -3, thuytrang0210 +1, romeo_ +3
Ván 14: quangnghia25590 -19, lylythu -15, thuytrang0210 +31, romeo_ +3
Ván 15: quangnghia25590 -9, lylythu -11, thuytrang0210 +9, romeo_ +11
Ván 16: quangnghia25590 +7, lylythu +11, thuytrang0210 +9, romeo_ -27
Ván 17: quangnghia25590 -9, lylythu -19, thuytrang0210 +19, romeo_ +9
Ván 18: quangnghia25590 +24, lylythu -12, thuytrang0210 -28, romeo_ +16
Ván 19: quangnghia25590 -1, lylythu -1, thuytrang0210 +1, romeo_ +1
Ván 20: quangnghia25590 -1, lylythu +9, thuytrang0210 +5, romeo_ -13
Ván 21: quangnghia25590 -11, lylythu -7, thuytrang0210 -1, romeo_ +19
Ván 22: quangnghia25590 -9, lylythu +1, thuytrang0210 +11, romeo_ -3
Ván 23: quangnghia25590 +11, lylythu +1, thuytrang0210 -9, romeo_ -3
Ván 24: quangnghia25590 -4, lylythu -16, thuytrang0210 +2, romeo_ +18
Ván 25: quangnghia25590 +9, lylythu +3, thuytrang0210 -9, romeo_ -3
Ván 26: quangnghia25590 -12, lylythu +14, thuytrang0210 +12, romeo_ -14
Ván 27: quangnghia25590 -1, lylythu +1, thuytrang0210 -1, romeo_ +1
Ván 28: quangnghia25590 +3, lylythu -1, thuytrang0210 -1, romeo_ -1
Ván 29: quangnghia25590 -19, lylythu -1, thuytrang0210 +9, romeo_ +11
Ván 30: quangnghia25590 -3, lylythu +1, thuytrang0210 +3, romeo_ -1
Xếp hạng:
+ 1. Phương Thúy: +222 cược
+ 2. nguyễn như: -23 cược
+ 3. lylythu: -91 cược
+ 4. Ñguyễn Quang Ñghĩa: -108 cược