Các trận cùng lượt
Vutiennam
119
Nguyen Anh Vu
-119
Nguyen Anh Vu đánh trước ván 1
Ván 1: vutiennam -2, ngay_mai_tuoi_sang203 +2
Ván 2: vutiennam +9, ngay_mai_tuoi_sang203 -9
Ván 3: vutiennam +6, ngay_mai_tuoi_sang203 -6
Ván 4: vutiennam -4, ngay_mai_tuoi_sang203 +4
Ván 5: vutiennam -1, ngay_mai_tuoi_sang203 +1
Ván 6: vutiennam -2, ngay_mai_tuoi_sang203 +2
Ván 7: vutiennam -1, ngay_mai_tuoi_sang203 +1
Ván 8: vutiennam +2, ngay_mai_tuoi_sang203 -2
Ván 9: vutiennam -9, ngay_mai_tuoi_sang203 +9
Ván 10: vutiennam +26, ngay_mai_tuoi_sang203 -26
Ván 11: vutiennam +6, ngay_mai_tuoi_sang203 -6
Ván 12: vutiennam +1, ngay_mai_tuoi_sang203 -1
Ván 13: vutiennam -11, ngay_mai_tuoi_sang203 +11
Ván 14: vutiennam +14, ngay_mai_tuoi_sang203 -14
Ván 15: vutiennam +3, ngay_mai_tuoi_sang203 -3
Ván 16: vutiennam +7, ngay_mai_tuoi_sang203 -7
Ván 17: vutiennam -9, ngay_mai_tuoi_sang203 +9
Ván 18: vutiennam +9, ngay_mai_tuoi_sang203 -9
Ván 19: vutiennam -15, ngay_mai_tuoi_sang203 +15
Ván 20: vutiennam -7, ngay_mai_tuoi_sang203 +7
Ván 21: vutiennam +45, ngay_mai_tuoi_sang203 -45
Ván 22: vutiennam +1, ngay_mai_tuoi_sang203 -1
Ván 23: vutiennam +3, ngay_mai_tuoi_sang203 -3
Ván 24: vutiennam +2, ngay_mai_tuoi_sang203 -2
Ván 25: vutiennam +2, ngay_mai_tuoi_sang203 -2
Ván 26: vutiennam +38, ngay_mai_tuoi_sang203 -38
Ván 27: vutiennam -6, ngay_mai_tuoi_sang203 +6
Ván 28: vutiennam -15, ngay_mai_tuoi_sang203 +15
Ván 29: vutiennam +12, ngay_mai_tuoi_sang203 -12
Ván 30: vutiennam +15, ngay_mai_tuoi_sang203 -15
Xếp hạng:
+ 1. Vutiennam: +119 cược
+ 2. Nguyen Anh Vu: -119 cược, đánh trước ván 1