Các trận cùng lượt
kd1.3
-20
Hà Phạm
-20
Sun Nguyen
72
Nguyen Anh Vu
-32
Ván 1: kinhdoanh1.3 +9, ha1591577 -3, hoaanhnt2 -3, ngay_mai_tuoi_sang203 -3
Ván 2: kinhdoanh1.3 -1, ha1591577 -9, hoaanhnt2 -9, ngay_mai_tuoi_sang203 +19
Ván 3: kinhdoanh1.3 +1, ha1591577 +11, hoaanhnt2 -3, ngay_mai_tuoi_sang203 -9
Ván 4: kinhdoanh1.3 -31, ha1591577 -11, hoaanhnt2 +63, ngay_mai_tuoi_sang203 -21
Ván 5: kinhdoanh1.3 +1, ha1591577 +7, hoaanhnt2 +3, ngay_mai_tuoi_sang203 -11
Ván 6: kinhdoanh1.3 +11, ha1591577 -11, hoaanhnt2 -7, ngay_mai_tuoi_sang203 +7
Ván 7: kinhdoanh1.3 -11, ha1591577 -9, hoaanhnt2 +27, ngay_mai_tuoi_sang203 -7
Ván 8: kinhdoanh1.3 +1, ha1591577 -3, hoaanhnt2 +11, ngay_mai_tuoi_sang203 -9
Ván 9: kinhdoanh1.3 +7, ha1591577 +11, hoaanhnt2 +1, ngay_mai_tuoi_sang203 -19
Ván 10: kinhdoanh1.3 -11, ha1591577 +1, hoaanhnt2 +9, ngay_mai_tuoi_sang203 +1
Ván 11: kinhdoanh1.3 +19, ha1591577 -1, hoaanhnt2 +1, ngay_mai_tuoi_sang203 -19
Ván 12: kinhdoanh1.3 -3, ha1591577 +3, hoaanhnt2 -1, ngay_mai_tuoi_sang203 +1
Ván 13: kinhdoanh1.3 -19, ha1591577 +9, hoaanhnt2 -1, ngay_mai_tuoi_sang203 +11
Ván 14: kinhdoanh1.3 -9, ha1591577 -9, hoaanhnt2 -1, ngay_mai_tuoi_sang203 +19
Ván 15: kinhdoanh1.3 -3, ha1591577 -3, hoaanhnt2 +9, ngay_mai_tuoi_sang203 -3
Ván 16: kinhdoanh1.3 -1, ha1591577 -1, hoaanhnt2 +1, ngay_mai_tuoi_sang203 +1
Ván 17: kinhdoanh1.3 +21, ha1591577 -3, hoaanhnt2 -25, ngay_mai_tuoi_sang203 +7
Ván 18: kinhdoanh1.3 -1, ha1591577 +9, hoaanhnt2 +3, ngay_mai_tuoi_sang203 -11
Ván 19: kinhdoanh1.3 -3, ha1591577 -17, hoaanhnt2 +9, ngay_mai_tuoi_sang203 +11
Ván 20: kinhdoanh1.3 -11, ha1591577 +1, hoaanhnt2 +1, ngay_mai_tuoi_sang203 +9
Ván 21: kinhdoanh1.3 +9, ha1591577 +11, hoaanhnt2 -1, ngay_mai_tuoi_sang203 -19
Ván 22: kinhdoanh1.3 +6, ha1591577 -10, hoaanhnt2 -36, ngay_mai_tuoi_sang203 +40
Ván 23: kinhdoanh1.3 -11, ha1591577 +7, hoaanhnt2 +1, ngay_mai_tuoi_sang203 +3
Ván 24: kinhdoanh1.3 +9, ha1591577 -3, hoaanhnt2 -9, ngay_mai_tuoi_sang203 +3
Ván 25: kinhdoanh1.3 +11, ha1591577 -7, hoaanhnt2 -3, ngay_mai_tuoi_sang203 -1
Ván 26: kinhdoanh1.3 -1, ha1591577 +3, hoaanhnt2 +1, ngay_mai_tuoi_sang203 -3
Ván 27: kinhdoanh1.3 +1, ha1591577 -3, hoaanhnt2 -1, ngay_mai_tuoi_sang203 +3
Ván 28: kinhdoanh1.3 -11, ha1591577 +3, hoaanhnt2 +9, ngay_mai_tuoi_sang203 -1
Ván 29: kinhdoanh1.3 +10, ha1591577 +8, hoaanhnt2 +12, ngay_mai_tuoi_sang203 -30
Ván 30: kinhdoanh1.3 -9, ha1591577 -1, hoaanhnt2 +11, ngay_mai_tuoi_sang203 -1
Xếp hạng:
+ 1. Sun Nguyen: +72 cược
+ 2. kd1.3: -20 cược
+ 3. Hà Phạm: -20 cược
+ 4. Nguyen Anh Vu: -32 cược