Các trận cùng lượt
Thế Giới Thứ 4
-54
๖ۣۜC๖ۣۜR ๖ۣۜN๖ۣۜG๖ۣۜU๖ۣۜYễ๖ۣۜN
47
Bang Nguyen Dinh
40
Nguyễn Trọng Tĩnh
-33
Ván 1: thegioithu4 +1, nghiacr90 +1, banghd -3, cosotrangtrinoithatntt +1
Ván 2: thegioithu4 +26, nghiacr90 -7, banghd -12, cosotrangtrinoithatntt -7
Ván 3: thegioithu4 -3, nghiacr90 -3, banghd +9, cosotrangtrinoithatntt -3
Ván 4: thegioithu4 +11, nghiacr90 -1, banghd +1, cosotrangtrinoithatntt -11
Ván 5: thegioithu4 +1, nghiacr90 +3, banghd -1, cosotrangtrinoithatntt -3
Ván 6: thegioithu4 -19, nghiacr90 +11, banghd +7, cosotrangtrinoithatntt +1
Ván 7: thegioithu4 +3, nghiacr90 -3, banghd -1, cosotrangtrinoithatntt +1
Ván 8: thegioithu4 +1, nghiacr90 +9, banghd +1, cosotrangtrinoithatntt -11
Ván 9: thegioithu4 +17, nghiacr90 +11, banghd -19, cosotrangtrinoithatntt -9
Ván 10: thegioithu4 -4, nghiacr90 -6, banghd +12, cosotrangtrinoithatntt -2
Ván 11: thegioithu4 -9, nghiacr90 +11, banghd +1, cosotrangtrinoithatntt -3
Ván 12: thegioithu4 +1, nghiacr90 +1, banghd -1, cosotrangtrinoithatntt -1
Ván 13: thegioithu4 -3, nghiacr90 -3, banghd +9, cosotrangtrinoithatntt -3
Ván 14: thegioithu4 -7, nghiacr90 -11, banghd +19, cosotrangtrinoithatntt -1
Ván 15: thegioithu4 -9, nghiacr90 +1, banghd +19, cosotrangtrinoithatntt -11
Ván 16: thegioithu4 +3, nghiacr90 -1, banghd -3, cosotrangtrinoithatntt +1
Ván 17: thegioithu4 +11, nghiacr90 -7, banghd -1, cosotrangtrinoithatntt -3
Ván 18: thegioithu4 -11, nghiacr90 +11, banghd -1, cosotrangtrinoithatntt +1
Ván 19: thegioithu4 -3, nghiacr90 +9, banghd -3, cosotrangtrinoithatntt -3
Ván 20: thegioithu4 -14, nghiacr90 +16, banghd +10, cosotrangtrinoithatntt -12
Ván 21: thegioithu4 +11, nghiacr90 +9, banghd -1, cosotrangtrinoithatntt -19
Ván 22: thegioithu4 +10, nghiacr90 -4, banghd -6, cosotrangtrinoithatntt 0
Ván 23: thegioithu4 -11, nghiacr90 -9, banghd +1, cosotrangtrinoithatntt +19
Ván 24: thegioithu4 -5, nghiacr90 +7, banghd +1, cosotrangtrinoithatntt -3
Ván 25: thegioithu4 -1, nghiacr90 +1, banghd -1, cosotrangtrinoithatntt +1
Ván 26: thegioithu4 -39, nghiacr90 +5, banghd -13, cosotrangtrinoithatntt +47
Ván 27: thegioithu4 -3, nghiacr90 +3, banghd +1, cosotrangtrinoithatntt -1
Ván 28: thegioithu4 -3, nghiacr90 +1, banghd -9, cosotrangtrinoithatntt +11
Ván 29: thegioithu4 -9, nghiacr90 -9, banghd +27, cosotrangtrinoithatntt -9
Ván 30: thegioithu4 +3, nghiacr90 +1, banghd -3, cosotrangtrinoithatntt -1
Xếp hạng:
+ 1. Cr Nguyễn: +47 cược
+ 2. Bang Nguyen Dinh: +40 cược
+ 3. Nguyễn Trọng Tĩnh: -33 cược
+ 4. Ở Tù Mới Về: -54 cược