Các trận cùng lượt
Ngáo thị vãi Luyện
145
kawasaki
-145
dockiemvotinh đánh trước ván 1
Ván 1: nguyen_thanh_khuyen +18, dockiemvotinh -18
Ván 2: nguyen_thanh_khuyen -1, dockiemvotinh +1
Ván 3: nguyen_thanh_khuyen -15, dockiemvotinh +15
Ván 4: nguyen_thanh_khuyen +6, dockiemvotinh -6
Ván 5: nguyen_thanh_khuyen +4, dockiemvotinh -4
Ván 6: nguyen_thanh_khuyen +10, dockiemvotinh -10
Ván 7: nguyen_thanh_khuyen +5, dockiemvotinh -5
Ván 8: nguyen_thanh_khuyen +12, dockiemvotinh -12
Ván 9: nguyen_thanh_khuyen -4, dockiemvotinh +4
Ván 10: nguyen_thanh_khuyen +7, dockiemvotinh -7
Ván 11: nguyen_thanh_khuyen -1, dockiemvotinh +1
Ván 12: nguyen_thanh_khuyen +1, dockiemvotinh -1
Ván 13: nguyen_thanh_khuyen +26, dockiemvotinh -26
Ván 14: nguyen_thanh_khuyen +10, dockiemvotinh -10
Ván 15: nguyen_thanh_khuyen -4, dockiemvotinh +4
Ván 16: nguyen_thanh_khuyen +5, dockiemvotinh -5
Ván 17: nguyen_thanh_khuyen +13, dockiemvotinh -13
Ván 18: nguyen_thanh_khuyen +1, dockiemvotinh -1
Ván 19: nguyen_thanh_khuyen -12, dockiemvotinh +12
Ván 20: nguyen_thanh_khuyen -2, dockiemvotinh +2
Ván 21: nguyen_thanh_khuyen -1, dockiemvotinh +1
Ván 22: nguyen_thanh_khuyen +12, dockiemvotinh -12
Ván 23: nguyen_thanh_khuyen +30, dockiemvotinh -30
Ván 24: nguyen_thanh_khuyen +9, dockiemvotinh -9
Ván 25: nguyen_thanh_khuyen +16, dockiemvotinh -16
Ván 26: nguyen_thanh_khuyen +12, dockiemvotinh -12
Ván 27: nguyen_thanh_khuyen -1, dockiemvotinh +1
Ván 28: nguyen_thanh_khuyen -9, dockiemvotinh +9
Ván 29: nguyen_thanh_khuyen -9, dockiemvotinh +9
Ván 30: nguyen_thanh_khuyen +7, dockiemvotinh -7
Xếp hạng:
+ 1. Nguyễn Thanh Khuyến: +145 cược
+ 2. dockiemvotinh: -145 cược, đánh trước ván 1